Sökning: "provyta"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet provyta.

 1. 1. Skadebild och fördelning av törskate på träd- och beståndsnivå hos tallungskog

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Moa Kinnunen; Björn Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Törskate; Törskaterost; Svampskador; Rostsvamp; Multiskadad ungskog; Skadebild av törskate; Cronartium pini; Cronartium flaccidum; Peridermum pini; Resin-top disease; Rust fungi; Scots pine bister rust; Two-needle pine stem rust; Pine rust;

  Sammanfattning : Törskate är ett alltmer uppmärksammat problem i framförallt Sveriges norra delar, där 12 till 15 % av de naturliga avgångarna av tall anses orsakade av svampen. Detta motsvarar en produktionsförlust på ca 350 000 kubikmeter talltimmer årligen. LÄS MER

 2. 2. Mekanisk blandsådd i Bergslagen – en jämförelse mellan tall och gran

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Roger Åhlén; Gustav Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :blandsådd; mortalitet; markberedning;

  Sammanfattning : Som examensarbete på skogsmästarprogrammet har en studie genomförts som syftar till att göra en uppföljning på ett antal av Sveaskogs skogssådder. Trakterna som inventerades gällande återbeskogning var geografiskt spridda runt Skinnskatteberg och sådda åren 2018, 2019 och 2020. LÄS MER

 3. 3. Inväxning och succession av tall, gran och vårtbjörk i skiktad skog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Mathias Odén; [2022]
  Nyckelord :Inväxning; Medeldiameter; Succession; Föryngring; Hyggesfritt skogsbruk;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur inväxningen av tre av våra vanligaste trädslag varierar med variation av grundläggande faktorer i skiktade bestånd. Undersökningen genomfördes i Västra Götaland med cirkelprovytor i barrblandskog och omfattar 30 provytor. LÄS MER

 4. 4. Föryngring hos stormusslor (Unionoida) i tre vattensystem i Västra Götalands län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Joon Shamhad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns sammanlagt 35 sötvattenlevande musselarter nio utav de kategoriseras som stormusslor, arterna lever i sjöar och vattendrag men hittas även i rinnande vatten. Stormusselarterna är idag hotade på grund av faktorer som föroreningar, fysiska förändringar i deras livsmiljöer, igenslammade bottnar och förlust av värdfiskarter. LÄS MER

 5. 5. Kan skogsgödsling effektiviseras med hjälp av SLU Markfuktighetskarta?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Sofi Dahl Wallin; Emelie Garefelt; [2021]
  Nyckelord :tillväxt; skogsmark; markfuktighetsklass;

  Sammanfattning : Den bristande tillgängligheten på kväve hämmar många av de boreala och tempererade skogarnas tillväxt. Att gödsla med kväve har visat sig vara en av de mest effektiva produktionshöjande åtgärderna för att öka skogens avkastning. Gödslingsaktiviteten i Sverige kom att öka som mest under 1970-talet. LÄS MER