Sökning: "proximal utvecklingszon"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden proximal utvecklingszon.

 1. 1. Komplexiteten kring problematisk skolfrånvaro gällandeförebyggande, främjande och åtgärdande insatser : En kvalitativ intervjustudie med specialpedagogerverksamma i årskurs 4-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ulrika Bengtsson; Angelica Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Förebygga; främja och åtgärda skolnärvaro; hemmasittare och problematisk skolfrånvaro;

  Sammanfattning : I vår studie framkommer att skolelever med problematisk skolfrånvaro är ett växande problempå många skolor både i Sverige och internationellt. Detta i sin tur leder till stora konsekvensersett både ur individ- och samhällsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur och andra typer av texter : En kvalitativ intervjustudie om 13 lärares didaktiska val i kurserna Svenska 1–3, SVA 3 och SFI kurs D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Sara Flodin; Ilona Henrysson; [2021]
  Nyckelord :Svenska; gymnasiet; skönlitteratur; didaktik; kvalitativa intervjuer; inkludering; proximal utvecklingszon; skolans demokratiska uppdrag; likvärdig undervisning;

  Sammanfattning : I studien undersöks svensklärares val av undervisningsmetoder och innehåll vid arbetet med skönlitteratur i kurserna Svenska 1–3, SVA 3 och SFI kurs D. Studien ämnade att svara på hur lärarna motiverar didaktiska val utifrån skolans uppdrag, vilka val lärarna gör kopplat till elevernas måluppfyllelse och utbildningsform samt hur läraren implementerar elevinflytande och medbestämmande vid skönlitterära inslag i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Taipuuko suomalainen oppikirja ruotsinsuomalaiseen äidinkielenopetukseen? : Sisällönanalyysi oppikirjasta ruotsalaisen peruskoulun äidinkielen kurssisuunnitelmaa vasten tarkasteltuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Daniel Halonen; [2021]
  Nyckelord :First language; mother tongue instruction; textbook analysis; teaching materials; policy documents; course plan; curriculum; Äidinkieli; äidinkielenopetus; oppikirjatutkimus; opetusmateriaali; ohjausasiakirjat; kurssisuunnitelma; opetussuunnitelma; Modersmål; modersmålsundervisning; läroboksundersökning; läromedel; styrdokument; kursplan; läroplan;

  Sammanfattning : Tutkielman tavoitteena oli selvittää voiko Suomessa julkaistua oppikirjaa perustellusti käyttää ruotsalaisessa suomi äidinkielenä -opetuksessa, ruotsalaisen peruskoulun opetussuunnitelman äidin­kielen kurssisuunnitelman keskeisiä sisältöjä vasten tarkasteltuna, kun kirja on tarkoitettu alun perin käytettäväksi Suomessa ruotsinkielisten koulujen suomi toisena kotimaisena kielenä -oppiaineessa, äidinkielenomaisen suomen oppimäärässä. Tutkimuksen taustalla on Ruotsissa julkaistun suomen kielen oppimateriaalin, joka olisi suunnattu ruotsalaisen kurssisuunitelman ”suomi ensimmäisenä kielenä” oppiaineeseen, vähäisyys. LÄS MER

 4. 4. Meningsfull och medveten matematikundervisning i förskolan : En intervjustudie med pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Augustin Novin Caleb; Samineh Taghizadeh Ettekal; [2021]
  Nyckelord :medveten och meningsfull matematikundervisning; spontan och planerad matematikundervisning; sociokulturellt perspektiv; kvalitativa semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, bidra med kunskap om vad meningsfull och medveten undervisning i matematik i förskolan kan innebära. För att uppnå syftet formulerades frågeställningarna: Vad beskriver pedagogerna som matematik i förskolan? På vilka sätt kan meningsfull matematikundervisning komma till uttryck i förskolan? samt På vilka sätt kan medveten matematikundervisning komma till uttryck i förskolan? Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra förskollärare ochfyra barnskötare. LÄS MER

 5. 5. "Den fria leken innebär inte frånvaro av förskollärare" : Förskollärares resonemang kring deras deltagande i barns fria lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Asklund Askund; Jenny Andersson; [2021]
  Nyckelord :Free play; Preschool teachers; Preschool teachers participation; Strategies; Fri lek; förskollärare; förskollärares deltagande; strategier;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som använder sig av semistrukturella intervjuer samt den sociokulturella teorin. De begrepp som blir viktiga för studien är stöttning, proximal utvecklingszon, mediering, och Vygotskijs syn på lek.  Syftet är att ta reda på vilket sätt förskollärare resonerar kring sitt deltagande i barns fria lek. LÄS MER