Sökning: "proximal"

Visar resultat 1 - 5 av 418 uppsatser innehållade ordet proximal.

 1. 1. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av latens, amplitud och nervledningshastighet i nervus peroneus communis

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Josefin Bladh; [2022]
  Nyckelord :Elektroneurografi; normalvärde; motorisk nerv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka normalvärden för nervus peroneus communis (NPC) gällande latens, amplitud och nervledningshastighet samt undersöka om några signifikanta skillnader finns mellan höger respektive vänster NPC hos friska frivilliga deltagare mellan 20 och 40 år. Datainsamlingen utfördes på 25 deltagare på studentkliniken på Hälsohögskolan i Jönköping och maskinen Nicolet EDX® och programmet Synergy användes. LÄS MER

 3. 3. Att främja fonologisk medvetenhet och förmåga hos yngre barn : Uttalanden från sex förskollärare om förhållningssätt och aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karolina Jansson; Samira Karakurt; [2022]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet och förmåga; material; förskollärarnas förhållningssätt och medvetenhet; interaktion; delad uppmärksamhet stöttning; proximal utvecklingszon och artefakt;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie är baserad på fokusgruppsamtal med förskollärare från tre olika förskolor och syftar till att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta didaktiskt med förskolans yngsta barn (1–3 år) och deras fonologiska medvetenhet och förmågor. I relation till aktuell forskning diskuterar studien vad förskollärares förhållningssätt kring fonologisk medvetenhet och förmågor har för betydelse för att erbjuda ett didaktiskt språkfrämjande arbete. LÄS MER

 4. 4. Musikdidaktik i förskolan & förskoleklass : En kvalitativ studie om hur musikämnet kan leda till barnens deltagande, lärande och språkutveckling i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Parman Gitijah; Eva Karanta; [2022]
  Nyckelord :music; didactics; participation; learning; language development; competence; goal; tool.; Musik; didaktik; deltagande; lärande; språkutveckling; kompetens; mål; verktyg medel.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the value of music in children’s lives and to find out if music activities/lessons can affect children’s learning and development in preschool and preschool class. We want to delve deeper into the definition of music based on different perspectives. LÄS MER

 5. 5. Alla elevers rätt att äga ett språk : En intervjustudie med lärare om AKK-metoder inom grundsärskola med inriktning ämnesområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Cecilia Nyblom; [2022]
  Nyckelord :Alternative and Augmentative Communication AAC ; Intellectual Disability; Preverbal; Special education teachers; Horizontal and Vertical Relationship; Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK ; intellektuell funktionsnedsättning; preverbal; speciallärare; horisontella och vertikala relationer;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to find out teachers' perception of the phenomenon of alternative and complementary communication (AAC) and how AAC enables pupils to develop their communicative and linguistic abilities. The study has a qualitative approach and it is based on a phenomenographic research approach and a socio-cultural perspective. LÄS MER