Sökning: "psychiatric health"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade orden psychiatric health.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSER AV TVÅNGSVÅRD INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Forsman; Filippa Nilsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Patients experiences; involuntary treatment; psychiatric disorders;

  Sammanfattning : Background: In psychiatric care, nurses will most likely come across and care for patients placed under involuntary treatment orders (ITO). These patients have the right to information and participation regulated by for example the Patient Act and the Health Care Act. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens hälsofrämjande arbete inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Pär Johansson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; health; forensic psychiatry; physical activity; nursing staff; patient; Hälsofrämjande arbete; hälsa; rättspsykiatri; fysisk aktivitet; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och den begränsade vårdmiljön inom rättspsykiatrin kan ha en negativ effekt på patienternas hälsa. Patienterna har förutom psykiatrisk problematik även ökad dödlighet, risk för somatisk sjukdom och fetma jämfört med övriga befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER

 4. 4. Arbetet med de osynliga barnen : En kvalitativ studie kring arbetet med barn som har minst en psykiskt sjuk förälder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Victoria Wieczorek; Josefin Milde; [2024]
  Nyckelord :parental mental illness; children; social worker; social work; experience; föräldrar med psykisk sjukdom; barn; socialt arbete; erfarenhet; socialarbetare;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate social workers' work with children who have mentally ill parents in order to gain a better understanding of their work and how it affects the children. Mental illness is today a growing public health problem. The proportion of Sweden's population suffering from some form of mental illness is increasing. LÄS MER

 5. 5. Development of a System Dynamic Model of Mental Healthcare Structure in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Julia Osswald; [2024]
  Nyckelord :Mental health; mental healthcare; healthcare structure; system dynamics; simulation; emergency care; modeling; primary care; specialized care; Stockholm; mental healthcare system; Psykisk hälsa; psykiatrisk vård; vårdstruktur; systemdynamisk modell; simulering; akutsjukvård; primärvård; specialiserad vård; psykiatriskt sjukvårdssystem; Stockholm.;

  Sammanfattning : Mental illnesses are the leading cause of disability in the world today, affecting nearly a billion people including 14% of the world’s adolescents. Mental illnesses include both psychiatric conditions and inconveniences and is a broad term to describe multiple different conditions in varying severity. LÄS MER