Sökning: "psychiatric in-patient care"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden psychiatric in-patient care.

 1. 1. Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av samarbete med närstående i psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Mio Naraha; Pia Lönqvist; [2018]
  Nyckelord :collaboration; experiences; family members; psychiatric nurses; psychiatric patients; erfarenhet; närstående; psykiatrisjuksköterskor; psykiatrisk vård; samarbete;

  Sammanfattning : Närstående betraktas tillsammans med patienten att vara experter i patienternas livsomständigheter. Ett gott samarbete mellan psykiatrisjuksköterskan och närstående kan innebära flera fördelar för patienters mående. LÄS MER

 2. 2. "Sista utvägen" : Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom sluten psykiatrisk vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Emelie Larsson; Ilona Ahlstrand; [2018]
  Nyckelord :In-patient care; nurse; mental health care; threat; violence;

  Sammanfattning : Background: A serious problem in the work environment are threats and violence. This is a growing problem in health care. Workplaces providing mental health care is one of the workplaces that is at risk of exposure. Nurses may suffer from severe psychological and physical consequences afterwards. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

 4. 4. Experience-Based Co-Design ett användbart arbetssätt för psykiatrisk heldygnsvård? : Erfarenheter från ett förbättringsarbete inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholm.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Kristina Ehrencrona; [2017]
  Nyckelord :Patient involvement; patient participation; qualitative content analysis; site visits; trigger film; Hospitering; kvalitativ innehållsanalys; patientdelaktighet; patientinvolvering; triggerfilm;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientinvolvering och patientdelaktighet inom vården har blivit allt mer aktuellt de senaste åren. En metod för patientdelaktighet som testats framför allt inom somatisk vård är Experience-Based Co-Design (EBCD). LÄS MER

 5. 5. Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av självmordsriskbedömning i det vardagliga arbetet inom psykiatrisk slutenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Carl Kjellberg; Indira Peci; [2017]
  Nyckelord :Patient; psychiatric nurse; qualitative content analysis; suicide; suicide risk assessment;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to illuminate psychiatric nurses' experiences of suicide assessment in their daily work of a psychiatric inpatient ward. Background: The majority of all suicides are committed by people with some kind of psychiatric diagnosis and suicides within psychiatric hospital departments are increasing. LÄS MER