Sökning: "psychiatric in-patient care"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden psychiatric in-patient care.

 1. 1. Hur upplevs vården av personer med emotionellt instabil personlighetsstörning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Harrysson; Karin Irwe; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; Patienter; Bemötande; Upplevelser; Sjukvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider cirka en till två procent av befolkningen av emotionellt instabil personlighetsstörning. Inom den psykiatriska vården är prevalensen mellan 30 och 50 procent. Patientgruppen karaktäriseras av en snabbt skiftande självbild, relationsproblem självskadebeteende, affektlabilitet och nedsatt impulskontroll. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPFATTNING OM BARNS MÖJLIGHET TILL AUTONOMI I FÖRHÅLLANDE TILL DERAS MOGNAD INOM BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK DYGNSVÅRD

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malena Chronholm Bøyesen; [2019]
  Nyckelord :autonomi; barn; mognad; psykiatri; sjuksköterska; autonomy;

  Sammanfattning : Barns rätt till autonomi skall enligt Patientlagen bedömas i förhållande till deras mognad. Studiens syfte var att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar barns möjlighet till autonomi i förhållande till mognad inom barn- och ungdomspsykiatrisk dygnsvård. Studien var en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård inom psykiatrisk slutenvård:en uppföljning av indikatorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hellgren; Liisa Strömer; [2019]
  Nyckelord :In-patient care; Person-centered care; Psychiatry; Personcentrerad vård; Psykiatri; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård (PCV) används allt oftare inom såväl somatisk som psykiatrisk vård, med övervägande positiva effekter för individen. Kliniska studier pågår men ett annat sätt att utvärdera arbetssättet är att följa hur indikatorer från patientregister utvecklas efter införande. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av samarbete med närstående i psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Mio Naraha; Pia Lönqvist; [2018]
  Nyckelord :collaboration; experiences; family members; psychiatric nurses; psychiatric patients; erfarenhet; närstående; psykiatrisjuksköterskor; psykiatrisk vård; samarbete;

  Sammanfattning : Närstående betraktas tillsammans med patienten att vara experter i patienternas livsomständigheter. Ett gott samarbete mellan psykiatrisjuksköterskan och närstående kan innebära flera fördelar för patienters mående. LÄS MER

 5. 5. "Sista utvägen" : Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld inom sluten psykiatrisk vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Emelie Larsson; Ilona Ahlstrand; [2018]
  Nyckelord :In-patient care; nurse; mental health care; threat; violence;

  Sammanfattning : Background: A serious problem in the work environment are threats and violence. This is a growing problem in health care. Workplaces providing mental health care is one of the workplaces that is at risk of exposure. Nurses may suffer from severe psychological and physical consequences afterwards. LÄS MER