Sökning: "psychiatric nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden psychiatric nurse.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans värdering av etisk kompetens i den rättspsykiatriska heldygnsvården - en koppling till ett hållbart yrkesliv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Hager; Sophie Svensson; [2024]
  Nyckelord :Ethical competence; moral distress; sustainability; forensic psychiatry; nurses; Etisk kompetens; etisk stress; hållbarhet; rättspsykiatrisk vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan som arbetar inom den rättspsykiatriska heldygnsvården befinner sig i en position där utmanande situationer och etiska dilemman uppstår. Detta ställer krav på sjuksköterskans etiska kompetens. I de fall sjuksköterskan är hindrad att arbeta enligt sin etiska kompetens kan etisk stress uppstå. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med diagnosen schizofreni inom vuxenpsykiatrin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Blenda Colliander; Emelie Kleijn; [2024]
  Nyckelord :Nurse s experiences; Knowledge; Person-centered care; Schizophrenia; Recovery; Sjuksköterskans erfarenheter; Kunskap; Personcentrerad vård; Schizofreni; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en vanligt förekommande psykiatrisk sjukdom som kännetecknas av symtom av vanföreställningar och hallucinationer. Det är en stigmatiserad grupp där sjuksköterskors förhållningssätt och kunskap om sjukdomen har en viktig del i patienters återhämtning och välmående. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att vårdas inom somatisk och psykiatrisk vård vid psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Wilma Lindberg; Amanda Nejderyd; [2024]
  Nyckelord :Mental illness; Patient experience; Nurse-patient relation; Somatic care; Psyciatric care; Participation; Nurse.​​; Psykisk ohälsa; Patientupplevelser; Vårdrelation; Somatisk vård; Psykiatrisk vård; Delaktighet; Sjuksköterska. ​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa innefattar allt från avsaknad av välbefinnande till påvisande av psykiatriska tillstånd och suicidalitet. Psykisk ohälsa kan drabba alla personer och alla patientgrupper. Vanligt förekommande för den allmänutbildade sjuksköterskan är därför att vårda patienter med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER