Sökning: "psychological exercise motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden psychological exercise motivation.

 1. 1. Vad lockar vuxna individer att delta i Wresfit? : En kvantitativ studie av motivationsfaktorer och hinders påverkan på deltagandet i träningsformen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anton Jansson; Thomas Åkerblad; [2020]
  Nyckelord :motivation; wrestling; Self-determination Theory; participation; barriers; motivation; brottning; Självbestämmandeteorin; deltagande; hinder;

  Sammanfattning : This quantitative study has been done in cooperation with the Swedish Wrestling Association within the research field of sport science. The sports movement in Sweden wants to get more individuals physically active and the Wrestling Association wants to be a part of this by introducing a new training form, called Wresfit. LÄS MER

 2. 2. "Sen är det ju väldigt viktigt för motivationen, för själen och kroppen" : En kvalitativ retrospektiv studie gällande äldre kvinnors upplevelser av en motionsgrupp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Pettersson Lisa; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; group training; motivation; self-determination theory; elderly; Fysisk aktivitet; gruppträning; motivation; självbestämmandeteorin; äldre;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är något som kan främja ett gott åldrande och tillför ett viktigt socialt stöd som människor behöver. Det finns många positiva aspekter med att leva ett fysiskt aktivt liv, både för individen och samhället. LÄS MER

 3. 3. Motionsmotivation : Har motivation och self-efficacy påverkan på den vardagliga motionen?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Pontus Lundborg; Simon Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka faktorer som kan öka motivationen till vardagsmotion på en befolkningsnivå i Sverige samt om det finns något samband mellan self-efficacy och individers motivation till fysisk aktivitet i vardagen. Studiens frågeställningar var: 1) Vilka allmänna faktorer har betydelse för att människor i Sverige ska känna motivation till fysisk aktivitet i vardagen? 2) Vilka fysiologiska och psykologiska faktorer har betydelse för att människor i Sverige ska känna motivation till fysisk aktivitet i vardagen? 3) Finns det ett samband mellan self-efficacy och motivation till vardagsmotion? Metod En enkät har använts och 200 svar samlades in. LÄS MER

 4. 4. Primärt träningsberoende och dess relation till Neuroticism, Psykologisk träningsmotivation och Stress

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elina Bergström; Chantell Sundström; [2019]
  Nyckelord :Exercise dependence; primary exercise dependence; secondary exercise dependence; personality; neuroticism; psychological exercise motivation; stress; Träningsberoende; primärt träningsberoende; sekundärt träningsberoende; personlighet; neuroticism; psykologisk träningsmotivation; stress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fysiskt aktiva kvinnors upplevelse av den fysiska prestationen under menstruationscykeln : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Marika Hellberg; Veronica Wallerskog; [2019]
  Nyckelord :Menstrual cycle; experience; physical performance; qualitative study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor upplever menstruationscykeln olika, men majoriteten verkar påverkas i någon utsträckning. Det kan vara såväl psykiska- som fysiska besvär. Genom cykeln fluktuerar hormoner som verkar kunna påverka fysisk prestation enligt vissa studier. LÄS MER