Sökning: "psychological exercise motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden psychological exercise motivation.

 1. 1. En kvalitativ studie om den upplevda motivationen bland tjejer till att utöva idrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Self-determination theory; girls; sports; motivation; Självbestämmandeteori; tjejer; idrott; motivation;

  Sammanfattning : Sverige ligger i framkant när det gäller medlemsantalet i idrotts-och motionsföreningar samt jämställdhetsarbetet i förhållande till andra europeiska länder. Svenska tjejer i åldern 16–18 år ägnar sig åt fysisk aktivitet i mindre omfattning till skillnad från killarna. LÄS MER

 2. 2. Fitnessatleters välbefinnande i relation till den egna kroppen, samt motivation till tävling och träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellie Sellgren; Ebba Swärdh; [2021]
  Nyckelord :Body ideal; Body image; Competition; Motivation; Well-being; Kroppsideal; Kroppsuppfattning; Motivation; Tävling; Välbefinnande;

  Sammanfattning : The overall purpose of the present study was to examine fitness athletes' motivation for competition and training as well as athletes' well-being in relation to their own body and its body ideal. A total of six interviewees participated in the study, of which four women and two men aged 25-34 years (M=29, SD=3.31). LÄS MER

 3. 3. Effekten av digitala autonomistödjande textmeddelanden på deltagarnas behovstillfredsställelse, motivation till motion och motionsbeteende : en interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Heidi Blyh; Jonas Segerlund; [2021]
  Nyckelord :ANOVA; need support; RCT; repeated measure; SDT; ANOVA; behovsstöd; RCT; SDT; upprepade mätningar;

  Sammanfattning : Baserat på Self-Determination Theory (SDT) och en randomiserad kontrollstudiedesign undersöktes effekten av autonomistödjande textmeddelanden i jämförelse med neutrala meddelanden eller inga meddelanden på deltagarnas behovstillfredsställelse, motivation, och aktivitetsnivå. Digital kvantitativ datainsamling användes där webbenkäterna skickades ut tre gånger till deltagarna, innan, under samt efter intervention. LÄS MER

 4. 4. Vad lockar vuxna individer att delta i Wresfit? : En kvantitativ studie av motivationsfaktorer och hinders påverkan på deltagandet i träningsformen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anton Jansson; Thomas Åkerblad; [2020]
  Nyckelord :motivation; wrestling; Self-determination Theory; participation; barriers; motivation; brottning; Självbestämmandeteorin; deltagande; hinder;

  Sammanfattning : This quantitative study has been done in cooperation with the Swedish Wrestling Association within the research field of sport science. The sports movement in Sweden wants to get more individuals physically active and the Wrestling Association wants to be a part of this by introducing a new training form, called Wresfit. LÄS MER

 5. 5. "Sen är det ju väldigt viktigt för motivationen, för själen och kroppen" : En kvalitativ retrospektiv studie gällande äldre kvinnors upplevelser av en motionsgrupp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Pettersson Lisa; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; group training; motivation; self-determination theory; elderly; Fysisk aktivitet; gruppträning; motivation; självbestämmandeteorin; äldre;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är något som kan främja ett gott åldrande och tillför ett viktigt socialt stöd som människor behöver. Det finns många positiva aspekter med att leva ett fysiskt aktivt liv, både för individen och samhället. LÄS MER