Sökning: "psychological pitfalls"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden psychological pitfalls.

 1. 1. Kommunikation - Nyckeln till en god relation : En kvalitativ studie ur ett socialpsykologiskt perspektiv med genus som en interaktiv process. Studien undersöker interaktion mellan kommunikation och konflikt i ett långvarigt äktenskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pia Maria Englund; Jenny Boquist; [2019]
  Nyckelord :communication; interaction; conflict; long-term marriage; gender; kommunikation; interaktion; konflikt; långvarigt äktenskap; genus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Den metod som använts har varit en induktiv, kvalitativ studie med semistrukturerad intervju och en deskriptiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Bostadsrättsmarknaden : En studie om fastighetsmäklares erfarenheter kring beteendebias vid köp av bostadsrätter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Wingbo; Elisabet Tunon; [2016]
  Nyckelord :psychological pitfalls; real estate; co-operative apartment market; housing prices; homebuyers; psykologiska fallgropar; fastighetsmäklare; bostadsrätter; bostadspriser; bostadsrättsköpare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har till viss del visat att psykologi och känslor influerar människors finansiella beslut och att dagens bostadspriser kan påverkas av beteendefinansens fallgropar. Tidigare empiriska studier har utgått från en kvantitativ- eller experimentell ansats och det saknas därför forskning med en kvalitativ utgångspunkt gällande bostadsköpares beteende samt bostadsprisernas bakomliggande faktorer på bostadsrättsmarknaden i Linköping. LÄS MER

 3. 3. Kamratrespons i högre utbildning : - att sätta texter i rörelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ingrid Hallberg; [2014]
  Nyckelord :Academic discourse; literacy; academic writing; process-oriented writing; response groups; peer response; feedback; Akademisk diskurs; litteracitet; akademiskt skrivande; processorienterat skrivande; responsgrupper; kamratrespons; feedback;

  Sammanfattning : Many students who come to universities and colleges find it difficult to acquire a well-functioning academic language, especially in writing. This is confirmed in several studies (Ahlm m.fl. 2009, Ask, 2005, 2007, Hoel 2010). LÄS MER

 4. 4. Insynspersoners motiv till transaktioner i eget bolag : Varför tenderar insynspersoner att överavkasta?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Josephine Tingö; Maria Rosell; [2013]
  Nyckelord :Insider trading; excess return; insider regulation; behavioural finance; Insynshandel; överavkastning; insynslagstiftning; behavioural finance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att insynspersoner tenderar att överavkasta påinvesteringar i eget bolag. Det råder dock delade meningar kring varför insynspersonertenderar att överavkasta. LÄS MER

 5. 5. Prediktioner och förklaringsmodeller för konkurser i aktiebolag : en studie av tre svenska aktiebolag i konkurs

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Tim Svanberg; [2007]
  Nyckelord :Bankruptcy; Fly Me; Predicitions; explanation;

  Sammanfattning : Title: Predictions and explanation models for bankruptcy in stock-companies – A study of three failed Swedish companies Author: Tim Svanberg Supervisor: Emil Numminen Department: School of Management, Blekinge Institute of technology Course: Bachelor’s thesis in business administration, 10 credits Purpose: The purpose of the thesis is to find explanation for bankruptcy with the help of prediction models. The purpose is also to add explanation by using Behavioral analysis Method: Quantitative research of bankruptcies using financial prediction models and qualitative study of psychological pitfalls. LÄS MER