Sökning: "psychologists"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet psychologists.

 1. 1. “Jag ser ingen poäng med att kuratorer ska vara några minipsykologer” - En kvalitativ studie om hur professioner i psykiatrin uppfattar hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsroll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Hanna Åberg; [2023]
  Nyckelord :social worker in multidisciplinary team; psychiatry; social worker in health care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze how medical professionals, working in multidisciplinary teams, viewed the counselor's role, status, and collaboration in psychiatry settings. The method for the study was qualitative semi-structured interviews with seven medical professionals from two psychiatry clinics in southern Skåne. LÄS MER

 2. 2. Therapeutic orientation bias & personal values: A study on Swedish psychologists

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ruben Arwidsson; Johannes Bodén; [2023]
  Nyckelord :therapeutic orientation; psychodynamic therapy; cognitive behavioral therapy; personal value preferences; explicit bias; terapiorientering; psykodynamisk terapi; kognitiv beteendeterapi; personliga värderingspreferenser; explicit bias;

  Sammanfattning : Psychodynamic therapy (PDT) and Cognitive behavioral therapy (CBT) are the main Therapeutic Orientations (TO) in Sweden and this study aims to explore the relationship between psychologists personal value preferences and their inclination toward PDT/CBT. Furthermore, the study explored if there is a tendency to explicitly appreciate one TO and depreciate the other (explicit bias) and additionally, if that tendency is associated with personal value preferences. LÄS MER

 3. 3. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 4. 4. Vad skrev du om mig? : En kartläggning av arkiveringen av psykologjournaler i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Archival science; Municipal archives; Archival surveys; Psychiatric records; arkivvetenskap; offentliga arkiv; arkivens mål och uppgifter; patientjournaler;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis in archival science was to provide a picture of what archiving of mental health records looks like in Sweden, and what rights private individuals have to their own mental health records. It fills a void in archival science research, as there is very little written about this specific type of document from an archival science perspective, and with Swedish conditions as the main focus. LÄS MER

 5. 5. Att vinna ett fält utan strid - Om jurisdiktionsarbete kring och inom det stödjande samtalet och dess betydelse för hälso- och sjukvårdskuratorns professionella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Gustafsson Fagerlind; [2022]
  Nyckelord :Counseling; jurisdiction; professional identity; health care social worker; psychologist; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine health care social workers’ and psychologists' perception of counseling (stödsamtal), how jurisdictional work can be seen within counseling and what significance the jurisdictional work has for the health care social worker’s professional identity. The method chosen was semi-structured interviews with four health care social workers and four psychologists, all operating within child habilitation in Skåne, Sweden. LÄS MER