Sökning: "psychotherapy"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade ordet psychotherapy.

 1. 1. Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Pia Ringeborn; [2022]
  Nyckelord :Psychotherapy; family counseling; client record obligation; Psykoterapi; familjerådgivning; dokumentationsskyldighet;

  Sammanfattning : Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER

 3. 3. The Digital Therapy Room(s) - A grounded theory research examining video-delivered psychotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :Video-delivered psychotherapy; psychodynamic psychotherapy; grounded theory; digital room; e-health; phenomenology.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The global pandemic COVID-19 made it impossible for psychodynamic psychotherapists to continue with in-person psychotherapy and they had to transform their work to the digital platform. There is a research gap regarding psychodynamic psychotherapists experiences of video-delivered psychotherapy which is emergent to investigate since previous research has shown that the therapeutic relationship suffers in the digital room. LÄS MER

 4. 4. Using food as a tool for emotion regulation : A qualitative study among healthcare professionals of experiences of emotional eating in patients in treatment for overweight and obesity in Finland.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anna-Maria Feldhoffer; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The issue of overweight and obesity continues to be a growing health problem world-wide. Development of overweight and obesity has several factors and one of them is emotional eating. Emotional eating is a common behaviour among overweight and obese persons and is defined as eating as an answer to, often negative, emotions. LÄS MER

 5. 5. Psykoterapi med patienter med komplex PTSD : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Järnvall; Lisa Hanquist; [2022]
  Nyckelord :complex PTSD; psychotherapy; komplex PTSD; psykoterapi; PTSD;

  Sammanfattning : Komplex PTSD har tidigare gått under samma kriterier och riktlinjer för behandling som PTSD, men togs 2018 in som en egen diagnos efter att WHO gjort revideringar inför utgåvan ICD-11. I Sverige finns ännu inga specifika riktlinjer för behandling av komplex PTSD. LÄS MER