Sökning: "psycosocial health"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden psycosocial health.

 1. 1. Vad innebär hälsa för dig? : En kvalitativ undersökning om salutogena och patogena perspektiv på hälsa bland elever i årskurs 9

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Dennis Peyron; Sebastian Skjöld; [2014]
  Nyckelord :Patogenic; Salutogenic; Antonovsky; Health; Physical health; Psycosocial health; Psycological health; swedish pupils; Interviews; Interview school children; Health school; Thoughts about health; Patogent; Salutogent; Antonovsky; Hälsa; Fysisk hälsa; Psykisk hälsa; Social hälsa; svenska elever; intervju; intervjuer; Skolhälsa; hälsa i skolan; Uppfattningar om hälsa; inställning till hälsa;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarUppsatsen syftade till att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa, ur ett salutogent och patogent perspektiv. De frågor som ställdes var: har eleverna en salutogen eller patogen bild av hälsa, var får eleverna sin uppfattning kring hälsa ifrån samt förmedlar lärare i idrott och hälsa en salutogen eller patogen bild av hälsa enligt eleverna?Metod10 elever (7 flickor och 3 pojkar) i årskurs 9 från tre skolor i västra och södra delen av Stockholm deltog alla i en halvstrukturerad intervju. LÄS MER

 2. 2. Mobbing i barnehagen ; innvirkning av samfunnsstrukturenes støttefunksjon og ansattes bruk av begrepet mobbing. : En kvalitativ studie i et folkehelseperspektiv.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Gry Kjevik; [2014]
  Nyckelord :antibulling; childcare center; phenomenographic; public health; psycosocial health; Mobbeforebyggende arbeid; barnehage; fenomenografi; folkehelse; psykososialhelse;

  Sammanfattning : Hensikten med denne studien er å få mer kunnskaputifra et folkehelseperspektiv, om hvordan forståelsen og bruken av fenomenet mobbing, kan påvirke hvordan barnet opplever trivsel i barnehagen.Metode: I arbeidet ble fenomenografi brukt som tilnærmingsmetode, samt triangulering og emergent design. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse och behov av stöd efter hjärtinfarkt En litteraturstudie gällande patienters och närståendes upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Zoya Donyaei Ziba; Rossitza Maneva-Pugner; [2005]
  Nyckelord :behov; hjärtinfarkt; information; närstående; patient; stöd; upplevelser; experiences; heart attack; needs; relatives; support;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka behov och upplevelser av stöd personer som drabbats av hjärtinfarkt och deras närstående har. En litteraturstudie har genomförts, vilket har inneburit granskning och sammanvägning av resultat från vetenskapliga publikationer. LÄS MER