Sökning: "psykiatrisjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet psykiatrisjuksköterska.

 1. 1. Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av vårdande samtal med patienter som har substansmissbruk : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Sandra Drottz; [2021]
  Nyckelord :Caring conversation; narrative interviews; psychiatric nurses’ experiences; substance abuse; suffering; Lidande; narrativa intervjuer; psykiatrisjuksköterskors erfarenheter; substansmissbruk; vårdande samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansmissbruk är ett globalt problem och leder till negativa konsekvenser både för personen och samhället. Antal patienter som vårdats för substansmissbruk inom hälso- och sjukvården i Sverige har ökat de senaste åren. Tidigare forskning visar att substansmissbruk kan grundas i och leda till lidande. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att vara familjemedlem till någon med substansberoende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Märta Hambraeus; Åsa Zetterqvist Boänges; [2021]
  Nyckelord :Substance abuse; Experience; Family; Psychiatric nurse; Nursing; Substansberoende; Upplevelse; Familj; Psykiatrisjuksköterska; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansberoendet drabbar inte bara individen utan kan också ge konsekvenser för sin omgivning och samhället i stort. Familjens delaktighet har stor betydelse för patientens tillfrisknande under vård- och återhämtningsprocessen och deras stöd minskar risken för återfall och ökar durationen av nyktra perioder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av och förutsättningar för att identifiera symtom på depression hos äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Block; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; experiences; mental illness; meta-synthesis; municipal health care; the tidal model; depression; erfarenheter; kommunal hälso- och sjukvård; metasyntes; psykisk ohälsa; tidvattenmodellen; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat stadigt det senaste decenniet i Sveriges befolkning. Efter 65 års ålder är depression den vanligaste psykiska sjukdomen. Symtomen för depression hos äldre ser oftast annorlunda ut jämfört med hos yngre och kan därför vara svåra att upptäcka. LÄS MER

 4. 4. Att lotsen vill men inte kan komma till : Sjuksköterskors erfarenheter av vad som har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Connie Mynett; Sanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; competence; development; person-centered care; teamwork; Attityder; kompetens; personcentrerad vård; teamarbete; vårdkultur; utveckling; vårdvetenskap; psykiatrisjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; god omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framkommer det att vårdkultur, teamarbete, personcentrerad vård och patientsäker vård har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad. Även god omvårdnad ur patienters perspektiv belyses. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrisjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och ångest : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Paulsson; Sandra Westin; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Borderline Personality Disorder; Experience; Psychiatric nurse; Qualitative Content Analysis; EIPS; Erfarenhet; Kvalitativ innehållsanalys; Psykiatrisjuksköterska; Ångest.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) karakteriseras av dramatiska känslomässiga svängningar, bristande impulskontroll, sviktande identitet/självbild och instabila relationer som manifesteras i självskador, missbruk och en förhöjd suicidrisk. Ofta har patienten utvecklat mindre gynnsamma strategier för att hantera sina känslor och EIPS är i hög grad associerat med samsjuklighet där ångest tillhör ett av det mest frekvent förekommande. LÄS MER