Sökning: "psykiatrisjuksköterskan"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet psykiatrisjuksköterskan.

 1. 1. Att arbeta som psykiatrisjuksköterska på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ward; [2023-03-31]
  Nyckelord :Primary health care; mental health nurse; psychiatric nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården har i uppdrag att utreda och behandla psykisk ohälsa. Depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa är exempel på tillstånd som står för en stor del av vårdbesöken. Det finns en stor variation hur regionerna formulerar och utövar uppdraget kring psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Psykiatrisjuksköterskans upplevelse om hur specialistkompetensen används inom psykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rebecka Nordhammer; Isac Månsson; [2023]
  Nyckelord :Fördjupad kunskap; psykiatrisjuksköterskan; specialistkompetens; teamarbete; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vård som bedrivs inom hälso- och sjukvården har de senaste decennierna blivit alltmer specialiserad, och för att hälso- och sjukvården ska kunna bedriva en mer specialiserad vård krävs välutnyttjade resurser och specialistkompetens. Inom den psykiatriska vården är därför psykiatrisjuksköterskan en resurs med sin fördjupade kunskap inom området. LÄS MER

 3. 3. Motivation till följsamhet vid läkemedelsbehandling av psykisk sjukdom : - ur Psykiatrisjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ekaterina Klasson; Cynthia Akide Ndunge Epede; [2023]
  Nyckelord :Mental disorders; Treatment Adherence and Compliance; Medication Adherence; Patient Compliance; Nurse; Psykiska störningar; Behandlingsföljsamhet; Läkemedelsföljsamhet; Patientföljsamhet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare forskning visar att det finns flera olika faktorer som bidrar till följsamhet vid läkemedelsbehandling av psykisk sjukdom, både möjligheter och svårigheter. En viktig uppgift som psykiatrisjuksköterskan har i mötet med patienter som lider av psykisk sjukdom är att psykiatrisjuksköterskan ska motivera patienten till att ta emot rekommenderad läkemedelsbehandling. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrisjuksköterskan utanför den psykiatriska kontexten : En metasyntes

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Veronica Wallberg; Matilda Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Specialist nurse in psychiatric care; somatic care; psychiatric care; nursing; Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård; somatisk vård; psykiatrisk vård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: People with perceived mental illness can experience stigmatization in the somatic care. It has also been shown that staff within the somatic care found it difficult to care for people with psychiatric diagnoses. LÄS MER

 5. 5. ”Det ska inte vara trevligt att vara inlagd i psykiatrin” : Före detta patienters upplevelser av informellt tvång och dess påverkan på vårdrelationen

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Stephanie Stråby; [2022]
  Nyckelord :Care relationship; Informal Coercion; Patient experience; Power; Psychiatric inpatient; therapeutic relationship; Informellt tvång; Makt; Patientens upplevelse; Psykiatrisk heldygnsvård; Terapeutisk relation; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskan behöver ta hänsyn till olika aspekter i sitt värv, alltifrån Sveriges lagar till rådande normer på avdelningen. Informellt tvång som enligt tidigare forskning är ett kulturellt fenomen i psykiatri då personal med påtryckningar försöker få patienten att följa vårdarnas upplägg - inte sällan mot sin vilja. LÄS MER