Sökning: "psykiatrisk öppenvår d ."

Hittade 1 uppsats innehållade orden psykiatrisk öppenvår d ..

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att möta suicidnära patienter inom psykiatrisk öppenvård

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Cecilia Stark; Lena Söderholm; [2019]
    Nyckelord :Suicid; suicidriskbed ömning; kvalitativ metod; sjuksköterskor; upplevelser; omvårdnad; bemötande; psykiatrisk öppenvår d .;

    Sammanfattning : Det är av största vikt att kunskapen inom omvårdnad fördjupas och att utbildning och fortbildning inom ämnet suicid finns att tillgå. Suicid är en vanlig dödsorsak och patienter med psykisk ohälsa löper större risk för att begå suicid. En tredjedel av alla som suiciderar har en aktuell kontakt med psykiatrisk hälso-och sjukvård. LÄS MER