Sökning: "psykiatrisk öppenvård"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden psykiatrisk öppenvård.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Alm; Helena Weins; [2020]
  Nyckelord :egenmakt; självbestämmande; patientdelaktighet; kvalitativ metod; sjuksköterskor; omvårdnad; erfarenheter; psykiatrisk öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Egenmakt definieras som individens valfrihet, inflytande och kontroll över den egna livssituationen. Det finns ett stort behov av ökad egenmakt hos individer med psykisk ohälsa och arbetet med att stärka patienters egenmakt är en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan i den psykiatriska vården. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av vårdtillgänglighet för patienter med samsjuklighet inom psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Therese Lundmark; Sanna Bergman; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; Comorbidity; Psychiatric outpatient; Abuse; Addiction; Nursing; Nurse; Specialist nurse; vårdtillgänglighet; samsjuklighet; psykiatrisk öppenvård; missbruk; beroende; omvårdnad; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillgång till sjukvård mäts i hur väl hälso- och sjukvården når ut till befolkningen utan att någon exkluderas. Genom att säkerställa att vårdtillgängligheten är hög så förbättras människors hälsa, livslängden förlängs och ojämlikheter när det gäller hälsa minskar. LÄS MER

 3. 3. Varken forskning eller omdöme kan vara det enda – Psykologers förhållningssätt till evidens i psykiatrisk öppenvård

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lisa Elofsson; Wigforss Tibbling; [2019-01-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kliniska psykologer förväntas använda vetenskapligevidens och ha ett personcentrerat förhållningssätt. Studiens syfte var attundersöka hur psykologer i psykiatrisk öppenvård förhåller sig till evidens, dåden kliniska tillämpningen av evidens är upp till psykologen. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens upplevelse av att inkludera närstående inom vuxenpsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Strandh; Paulina Konradsson; [2019]
  Nyckelord :Adult psychiatry; close family; experience; healthcare staff; include; interview study; outpatient care; qualitative; Inkludera; intervjustudie; kvalitativ; närstående; upplevelse; vuxenpsykiatrisk; vårdpersonal; öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett patientfokuserat vårdande innebär att även patientens närstående inkluderas i vården. Vilka som är närstående definieras av patienten och vilka hen väljer ut som viktiga personer i sitt liv. Närstående ser sig som viktiga informationskällor till individer som lever med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters uppfattningar av samverkan med avdelningspersonal inom psykiatrisk heldygnsvård : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Sofia Ringvall; [2019]
  Nyckelord :collaboration; occupational therapy; phenomenographic analysis; psychiatric wards; arbetsterapi; fenomenografisk analys; interprofessionell samverkan; slutenvård; specialistpsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna erbjuda rehabilitering till patienter inom psykiatrisk heldygnsvård många av vårdavdelningarna tillgång till arbetsterapeutiska insatser genom att arbetsterapeuter från psykiatrisk öppenvård även arbetar för avdelningarna. Arbetsterapeuten tillbringar förhållandevis lite av sin tid på avdelningen. LÄS MER