Sökning: "psykiatrisk omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade orden psykiatrisk omvårdnad.

 1. 1. Omvårdnad i en digital vårdmiljö – Psykiatrisjuksköterskors upplevelser En intervjustudie i sviterna av pandemin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Luna Karamehic; Ida Walldorf; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser; telepsykiatri; digitala vårdtjänster; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskor har tidigare upplevt både hinder och möjligheter med digitala vårdtjänster. Implementeringen av dessa tjänster har inom psykiatrin gått långsamt fram trots evidens för att de kan vara motsvarande fysiska besök. LÄS MER

 2. 2. Patienters delaktighet inom vuxenpsykiatri

  Magister-uppsats,

  Författare :Marina Didkovskaya; [2022-02-03]
  Nyckelord :patientdeltagande; psykiatrisk omvårdnad; psykiatri; vårdplanering; fenomen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Patientens inflytande kan visas som möjligheten att få vara delaktig under hela vårdprocessen samt att kunna påverka sin vård och behandling. I den vuxenpsykiatriska verksamheten möter sjuksköterskor patienter som inte känner till vad som planeras och saknar engagemang i deras vård och behandling. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av psykiatrisk vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Liliane Mukiza; [2022]
  Nyckelord :Patient Experiences; Psychiatric care; Mental illness; Qualitative study och Substance use disorder; Comorbidity.; Patientens upplevelse; psykiatrisk vård; psykisk ohälsa; Kvalitativ litteraturstudie; substansrelaterade syndrom; samsjuklighet.;

  Sammanfattning : Samsjuklighet i form utav psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom är ett nationellt omfattandefolkhälsoproblem. Personer som lever med samsjuklighet söker sig ofta till vården vilket ställerkrav på den vård som erbjuds inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad vid depression hos äldre personer inom psykiatrisk vård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jennie Bengtsson; Petra Stenberg; [2022]
  Nyckelord :Depression; experiences; elderly person; master level mental health nurse ́s; nursing; Depression; erfarenheter; omvårdnad; specialistsjuksköterska; äldre person;

  Sammanfattning : Depression påverkar den äldre personens hela livssituation då tillståndet medför ett stort lidande och sänkt livskvalité. Psykiatrisk hälso- och sjukvård har ett huvudsakligt fokus på att reducera symtom vid depression som riskerar att förstärka den äldre personens upplevelse av maktlöshet. LÄS MER

 5. 5. Återhämtning inom psykiatrisk vård : En kvalitativ innehållsanalys av hur sjuksköterskor uppfattar begreppet återhämtning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Magnus Josephson; Maja Bruun; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Nursing; Person-centered care; Psychiatric care; Recovery; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Psykiatrisk vård; Sjuksköterska; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika uppfattningar av återhämtningsbegreppet finns i psykiatrisk vård och det är oklart vilken typ av återhämtning som sjuksköterskor ska främja. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka uppfattningar sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har av begreppet återhämtning. LÄS MER