Sökning: "psykiatrisk omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden psykiatrisk omvårdnad.

 1. 1. OMVÅRDNAD RELATERAD TILL RELIGIOSITET OCH ANDLIGHET. En litteraturöversikt om patienters upplevelser inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mariella Bewick; Raquel dos Santos; [2024-01-26]
  Nyckelord :Holistiskt synsätt; Livsvärld; Omvårdnad; Psykisk Ohälsa; Religiositet och andlighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som ökar både bland unga och vuxna i Sverige och diagnosgruppen är den enskilt största. Trots utveckling inom psykiatrisk vård har livskvalitén för personer med psykiska funktionshinder inte förbättrats. LÄS MER

 2. 2. Att vårda med omsorg: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom psykiatrisk heldygnsvård : En Integrativ litteraturundersökning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Therése Karlsson; Zaccarina Dittlau Feldskou; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Det framkommer svårigheter inom den psykiatriska heldygnsvården med patientens komplexa psykiatriska behov, etablerandet av vårdrelationen, underbemanning, ökad administrativt arbete och den vårdande miljön. Frågan ställs om heldygnsvården enbart är en förvaringsplats. LÄS MER

 3. 3. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 4. 4. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta som psykiatrisjuksköterska på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ward; [2023-03-31]
  Nyckelord :Primary health care; mental health nurse; psychiatric nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården har i uppdrag att utreda och behandla psykisk ohälsa. Depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa är exempel på tillstånd som står för en stor del av vårdbesöken. Det finns en stor variation hur regionerna formulerar och utövar uppdraget kring psykisk ohälsa. LÄS MER