Sökning: "psykiatrisk vårdkontakt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden psykiatrisk vårdkontakt.

 1. 1. ”Vi måste säga att det är fara för hennes liv för hon kommer ju aldrig få någon vård” : En kvalitativ studie om anhörigas upplevelser av delaktighet i vården för närstående personer med diagnosen schizofreni eller schizoaffektivt syndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Ekman; Moa Kange; [2021]
  Nyckelord :Relative; psychiatric health care contact; schizophrenia; schizoaffective disorder; participation; exclusion; alienation; Anhörig; psykiatrisk vårdkontakt; schizofreni; schizoaffektivt syndrom; delaktighet; utanförskap; alienation;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att belysa hur anhöriga upplever sin roll i kontakten med psykiatrin till en närstående med diagnosen schizofreni eller schizoaffektivt syndrom. Det undersöks vilka erfarenheter anhöriga har angående att delta i processen kring vårdinsatser för en närstående. LÄS MER

 2. 2. Personer med anorexia nervosas erfarenheter vid vårdkontakt : en metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alexandra Rosén; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; psychiatric care; mental health care; nursing care; nursing; experiences; Anorexia nervosa; psykiatrisk vård; mentalvård; sjuksköterskevård; omvårdnad; erfarenheter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar anses vara ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som kan vara potentiellt livshotande och åsamka omfattande samt mångårigt lidande. Anorexia nervosa (AN) bedöms som komplext och involverar psykiska som fysiska dimensioner av personers hälsa. LÄS MER

 3. 3. “Wouldn’t it be easier if you continued to be a guy?” : En litteraturstudie om hur HBTQ-patienter upplever bemötande inom somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sebastian Malmström; Maciej Stankiewicz; [2017]
  Nyckelord :HBTQ-patienter; bemötande; upplevelser; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Homo-, bi-, transsexuella och queerpersoner (HBTQ-personer) har upplevt diskriminering sedan hundratals år. De blir trakasserade p.g.a. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas erfarenheter av att ha fått diagnosen ADHD

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jenny Aggebrink; Stefan Larsson; Carina Wikås; [2014]
  Nyckelord :ADHD; daily life; transition; psychiatric nursing; young adults; experience; ADHD; erfarenheter; psykiatrisk omvårdnad; unga vuxna; vardag; övergång;

  Sammanfattning : Att leva med ADHD innefattar en rad problem som hos den drabbade individen kanleda till sociala svårigheter och i förlängningen till ytterligare psykiskasjukdomstillstånd, såsom ångest och depression. Det är därför angeläget att undersökaunga människors egna erfarenheter av vad det innebär att ha fått diagnosen ADHD,för att finna vägar som kan reducera riskerna som kommer med diagnosen. LÄS MER

 5. 5. Borderline personlighetsstörning ur ett livsvärldsperspektiv : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Jeanette Fasth; Jessica Flöjt; [2009]
  Nyckelord :Borderline personality disorder; life experience; nurse; Borderline personlighetsstörning; livsvärld; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Borderline personlighetsstörning (BPS) är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av emotionell instabilitet och problem med relationer. Både anhöriga och vårdpersonal uttrycker svårigheter i kontakten med en person som har BPS. LÄS MER