Sökning: "psykiatriska omvårdnadsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden psykiatriska omvårdnadsåtgärder.

 1. 1. Negativ självbild hos personer med ätstörning - Sjuksköterskans bedömning och åtgärder

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Lindh; Therese Young; [2021-03-03]
  Nyckelord :Negativ självbild; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; ätstörning;

  Sammanfattning : Eating disorders is a group of serious psychiatric illnesses characterized by persistent problems with food intake. Previous research shows that patients with eating disorders often have a negative self-concept, which can mean that they have, for example, high self-criticism and self-contempt. LÄS MER

 2. 2. ”Man skräddarsyr ju för just den patienten” : Sjuksköterskors erfarenheter av alternativ till tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michaela Salmonsson; Johanna Westesson; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; kvalitativ innehållsanalys relationsskapande; omvårdnad; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att det finns etiska dilemman gällande användning av tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård. Det framkommer en önskan och behov av att hitta andra alternativ till tvångsåtgärder då tvångsåtgärder inte anses bidra till patientens återhämtning och skapar istället ett lidande för både patient och sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma suicidrisk via telefon i den psykiatriska öppenvården : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Ersson; Sandra Viksell; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Suicidriskbedömningar; Telefon; Psykiatrisk öppenvård; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Relation; Utbildning; Reflektion; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett folkhälsoproblem som är utbrett över hela världen som skulle kunna förebyggas. Trots en pågående vård förhindrar inte det personen från att begå suicid. För att skapa en återhämtningsinriktad riskbedömning behöver vårdaren se patientens individuella möjligheter samt främja engagemang och meningsfullhet. LÄS MER

 4. 4. Personer med anorexia nervosas erfarenheter vid vårdkontakt : en metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alexandra Rosén; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; psychiatric care; mental health care; nursing care; nursing; experiences; Anorexia nervosa; psykiatrisk vård; mentalvård; sjuksköterskevård; omvårdnad; erfarenheter; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar anses vara ett allvarligt psykiatriskt tillstånd som kan vara potentiellt livshotande och åsamka omfattande samt mångårigt lidande. Anorexia nervosa (AN) bedöms som komplext och involverar psykiska som fysiska dimensioner av personers hälsa. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad till patienter med depression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ulrika Andersson; Evelina Hansson; [2020]
  Nyckelord :Depression; literature study; nurse- patient relation; nurse´s role; psychiatric care; qualitative content analysis.; Depression; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska-patient relation; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan möter dagligen patienter som lider av depression. Det är ett allvarligt tillstånd och innebär ett svårt lidande för de som drabbas. Patienter med depression som går obehandlade under en längre tid riskerar en försämrad funktionsförmåga, långvarig och ihållande sjukdom samt återinsjuknande. LÄS MER