Sökning: "psykisk hälsa- och ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 1617 uppsatser innehållade orden psykisk hälsa- och ohälsa.

 1. 1. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER

 2. 2. FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN PSYKISKA OHÄLSAN HOS PERSONER MED BRÖSTCANCER. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Charlotte Gustafsson; Mikaela Jenebring; [2024-01-29]
  Nyckelord :Bröstcancer; psykisk ohälsa; upplevelser; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersorten globalt. Personer som drabbas löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och ökat lidande. Sjuksköterskan ansvarar för att främja hälsa, vilket innebär att man har en viktig roll i mötet med dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade poliser i yttre tjänst : Krav, resurser och arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hiba Amin; [2024]
  Nyckelord :police; stress; working environment; demand; resource;

  Sammanfattning : Stress utgör en välkänd utmaning inom polisyrket. Kombinationen av höga arbetskrav och otillräckliga resurser ökar risken för psykiska påfrestningar. Syftet med denna studie är att undersöka hur relativt nyanställda svenska poliser i yttre tjänst upplever arbetsrelaterad stress samt vilka krav och påfrestningar de ställs inför. LÄS MER

 4. 4. Men with depression and/or anxiety and their experience of occupational balance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Emma Fousek; Clara Sturén; [2024]
  Nyckelord :Activities in daily life; amount and variation; men; mental illness; norms and attitudes; occupational balance; occupational imbalance; occupational therapy.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom arbetsterapi används begreppen aktivitetsbalans och aktivitetsobalans. Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och upplevelsen av aktivitetsbalans, men få studier är utförda på män. Vid psykisk ohälsa kan aktivitetsobalans uppstå vilket kan påverka personens vardag, aktiviteter och hälsa negativt. LÄS MER

 5. 5. Vem bär ansvaret? : En studie om gymnasielärares perspektiv på HBTQIA+-inkludering inom skolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victoria Junghagen; Tim Heinonen; [2024]
  Nyckelord :HBTQIA heteronormativitet inkludering psykisk ohälsa skola;

  Sammanfattning : HBTQIA+-personers ökade risk för psykisk ohälsa är nära kopplad till minoritetsstress, vilket innebär att dessa personer ofta utsätts för kränkningar, hot och diskriminering. Detta resulterar i en märkbar skillnad i upplevd psykisk ohälsa jämfört med personer som inte identifierar sig som en HBTQIA-person, då samhället övervägande formas efter en heteronormativ modell. LÄS MER