Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 11 - 15 av 556 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 11. Internaliserade problem hos ungdomar i årskurs nio. : En studie med tvärsnittsdesign som tittar på internaliserade problem relaterat till mobbning och föräldraskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Rebecca Strand; Frida Rösberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett aktuellt ämne inom socialt arbete, men har visat sig vara ett komplext ämne, där orsakerna till psykisk ohälsa är svår att förklara. Psykisk ohälsa grundas i både internaliserade och externaliserade problem. Föreliggande studie kommer fokusera på internaliserade problem vid tal om psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 12. Psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar : En kvalitativ studie om personal på HVB-hems upplevelser och förhållningssätt av psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maria Odisho; Sanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied children youth minors; mental illness; mental health; residental care homes; refugees; ensamkommande barn ungdomar; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; HVB; flyktingar;

  Sammanfattning : This is a qualitative study on mental health among unaccompanied children in Swedish residential care. The purpose of the study is to increase the understanding of the work and interaction with these children for anyone that in one way or another encounters unaccompanied children in their profession. LÄS MER

 3. 13. Psykisk ohälsa i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sanna Modin; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; youth; adolescent; media; critical discourse analysis; welfare; postmodernism; individualism; Psykisk ohälsa; ung; ungdom; media; kritisk diskursanalys; välfärd; postmodernism; individualism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet. LÄS MER

 4. 14. ”De får det att funka utåt, men kan gå sönder inuti.” : Skolkuratorers arbete med ”duktiga flickor” på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Isabelle Larsen; Liza Thunell; [2019]
  Nyckelord :good girl; mental illness; self-esteem; perfectionism; school counselor; duktig flicka; psykisk ohälsa; självkänsla; perfektionism; skolkurator;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vad skolkuratorer anser kännetecknar “duktiga flickor” på gymnasiet, hur de arbetar med att bemöta gymnasietjejer som uppvisar ”duktig flicka”-syndrom, samt vilka risker de anser finns för dessa tjejer. Sex stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med skolkuratorer vilka var yrkesverksamma i Mellansverige. LÄS MER

 5. 15. Frånvaro på idrotten – Vilka anledningar kan finnas, och vad kan man göra?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Marffy; Mirza Jasarevic; [2019]
  Nyckelord :Frånvaro; Kultur; Mobbning; Psykisk ohälsa; Självkänsla; Skolk;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt skrevs med syfte att dels vara en fördjupning i ett ämne/problem som vi tycker är viktigt och som ofta inte tas upp i den utsträckning som det kanske hade behövts, inom ramen för vår utbildning, men även i proportion till hur utbredd problematiken faktiskt är utifrån det man har kunnat se på skolor. Frånvaro och dess olika anledningar är ett ämne som inte tas upp i lärarutbildningen i stor utsträckning vilket är märkligt med tanke på de implikationer som det skapar för framtida lärare, elever och föräldrar. LÄS MER