Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 11 - 15 av 528 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 11. Faktorer som påverkar integrationsprocessen : En kvalitativ studie om vilka faktorer flyktinginvandrare upplevde som positiva och negativa under integrationsprocessen i Sverige på 90-talet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andrea Estefania Varón; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; diskriminering; identifikation; integration; ojämlikhet i samhället; utanförskap;

  Sammanfattning : I början på 90-talet sökte ca 84 000 flyktingar asyl i Sverige, historiskt var det en av dem största flyktingvågen i Sverige innan 2015. Under 2015 uppstod en liknande situation som under 90-talet, ett stort antal flyktingar immigrerade till Sverige. Vid slutet på 2015 hade ca 162 877 personer immigrerat och sökt asyl i Sverige. LÄS MER

 2. 12. “Hur effektivt det här egentligen är, det får tiden utvisa” : en kvalitativ studie om kuratorers syn på internetbaserade behandlingsmetoder inom det psykosociala arbetet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Beatrice Hägerstrand; Sara Thyr Ropeter; [2018]
  Nyckelord :Counselling; Counsellor; Curator; Internet treatment; Health care; Mental illness; Online treatment; Psychosocial work; Treatment.; Internetbaserat behandlingsarbete; Behandlingsarbete; Hälso-och sjukvård; Kuratorer; Primärvård; Psykosocialt arbete; Psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på internetbaserad behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt deras syn på möjligheter och begränsningar med sådana behandlingsmetoder. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio yrkesverksamma kuratorer på åtta olika primärvårdsenheter i Stockholms län. LÄS MER

 3. 13. Perspektivanalys - psykisk ohälsa unga : Hur konstruerar Socialstyrelsen psykisk ohälsa hos unga i sina offentliga dokument? Finns det andra perspektiv att se på psykisk ohälsa?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Madeleine Stadig; Tove Englund; [2018]
  Nyckelord :Social constructivism; perspective analysis; gender; individualisation; mental illness young people; socialkonstruktivism; perspektivanalys; genus; individualisering; psykisk ohälsa unga;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to research Socialstyrelsens constructions of mental illness with young people. With chosen documents from Socialstyrelsens website, the study has been performed as a perspectiveanalysis and has contributed to problematise and reflect on how problems such as mental illness appear. LÄS MER

 4. 14. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

 5. 15. Nyanlända ungdomars konceptualisering av psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karin Frenning; Johanna Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :nyanlända ungdomar; psykisk ohälsa; hjälpsökande; holistisk syn; trauma; flykt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER