Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 21 - 25 av 530 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 21. Mindfulness Based Stress Reduction - en potentiell hälsofrämjande intervention mot stressrelaterad ohälsa i svenska samhället? : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Lind; [2018]
  Nyckelord :MBSR; mindfulness; stress-related illness; mental illness; public health; health promotion; MBSR; mindfulness; stressrelaterad ohälsa; psykisk ohälsa; folkhälsa; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Inledning: Stressrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som skapar lidande för individer och stora kostnader för samhället. Det finns behov av hälsofrämjande och förebyggande metoder för att motverka denna ohälsa. LÄS MER

 2. 22. ”Finns det någon som bryr
 sig?” - Socialsekreterares upplevelser om att möta individer i samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Malmberg; Amanda Nilsson Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Addicted; Comorbidity; Cooperation; Exposure; Mental illness; Risk ans protection; Social secretary;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en förståelse för hur socialsekreterare uppmärksammar samsjuklighet hos individer som söker hjälp för beroende. Vidare undersöks hur socialsekreterare upplever mötet med individer som har beroende och som har psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 23. Betydelsen av sportaktiviteter för ungdomars internaliserade problem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Nina Shahrokhi; Rijad Babovic; [2018]
  Nyckelord :Internalized problems; depressive symptoms; failure expectations; bad self esteem; sports activity; : Internaliserade problem; depressiva symptom; misslyckande förväntningar; dålig självkänsla; sportaktivitet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har blivit allt mer uppmärksammat i Sverige och de senaste 10 åren har en 100 % ökning skett. Att utöva sport som fritidsaktivitet är mycket vanligt i Sverige. 80% av alla ungdomar har någon gång deltagit i någon form av sportaktivitet. LÄS MER

 4. 24. Det bortglömda barnet : En studie av barnets bästa i vårdnadstvister där uppgifter om psykisk ohälsa hos föräldrarna förekommer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kim Bohlin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det skett en ökning av antalet vårdnadskonflikter som går till domstol. För barn innebär det stora påfrestningar att uppleva sina föräldrar strida mot varandra i domstol. Det ökande antalet vårdnadstvister kan därmed ses som ett växande samhällsproblem. LÄS MER

 5. 25. Skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos ungdomar: En intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karin Lindström; Angelica Lundstedt; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Ungdomar; Erfarenheter; Innehållsanalys; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och många faktorer påverkar ökningen. De viktigaste faktorerna är skolan, sociala medier och förändrad familjebild. Det är viktigt med tidig upptäckt av psykisk ohälsa och skolsköterskor har därför en central roll i detta arbete. LÄS MER