Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 6 - 10 av 531 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 6. SOCIALT ARBETE – TILL VILKET PRIS? En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annabelle Ehrenfried; Gabriella Castro; [2018-02-05]
  Nyckelord :boendepersonal; ensamkommande; stress; psykisk ohälsa; webbenkät.;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka personalens mående på boenden för ensamkommande flyktingbarn, utifrån deras upplevelser av sin arbetssituation med fokus på stress och psykisk ohälsa. Studien syftade vidare till att undersöka om det förelåg några skillnader mellan boendepersonalens utbildningsbakgrund, kön eller ålder i relation till måendet, samt att undersöka vilka organisatoriska faktorer som kunde ha en inverkan på personalens mående. LÄS MER

 2. 7. Ungas psykiska ohälsa : En kvalitativ undersökning om elevhälsans arbete med ungas psykiska ohälsa ur elevhälsans perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Arvsäter; Lise Erhardtsen; [2018]
  Nyckelord :Socialt arbete; elevhälsa; psykisk ohälsa; hälsofrämjande och ungdomar.;

  Sammanfattning : Antalet unga som drabbas och lider av psykisk ohälsa har den senaste tiden ökat avsevärt. Unga är en målgrupp som tidigt bör fångas upp för att minska den dramatiskt stigande siffran. Skolan har en viktig roll för det främjande arbetet och därför ligger det arbete elevhälsan gör i stort fokus. LÄS MER

 3. 8. Erfarenheterna av Supported Employment hos personer med psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ida Hägglund; [2018]
  Nyckelord :mental disorders; individual placement and support; supported employment;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt beskriva erfarenheter hos personer med psykisk ohälsa av att delta i Supported Employment och dess betydelse för dem. Designen innebär ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar som analyserats och presenterats och metoden valdes då författaren hade för avsikt att kartlägga aktuellt kunskapsläge inom området. LÄS MER

 4. 9. Barns psykiska hälsa i förskolan : En kvalitativ intervjustudie av förskollärarens roll i att främja barnens psykiska hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Adbro; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; förskola; främja; psykisk hälsa; barn;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i detta arbete var att belysa förskoleverksamhetens del i formandet av barnets psykiska hälsa, med framför all fokus på förskollärarens roll. En del av syftet var att lyfta diskussionen hur förskoleverksamheten definierar och synliggör barns psykiska hälsa samt hur den enskilde förskolläraren arbetar med detta. LÄS MER

 5. 10. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med övervikt inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ingela Lundberg; Veronica Oredsson; [2018]
  Nyckelord :Children; overweight; communication; qualitative method; family-centered care; nurses´; barn; övervikt; kommunikation; kvalitativ metod; familjecentrerad omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Övervikt hos barn är ett växande problem i hela världen, så även i Sverige, vilket kan leda till flera allvarliga följdsjukdomar men även psykisk ohälsa. Forskning visar att främja goda levnadsvanor tidigt hos barn är gynnsamt för att förebygga övervikt och sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll i detta arbete. LÄS MER