Sökning: "psykisk ohälsa enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa enkätundersökning.

 1. 1. PSYKISK OHÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ enkätundersökning om allmänt hälsotillstånd, psykosomatiska besvär och fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Folkhälsa; fysisk aktivitet; psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär; självtillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att psykosomatiska besvär ökar för ungdomar i Sverige. Detta kan leda till konsekvenser både för individ och samhälle. Studier visar även att majoriteten av ungdomarna inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet kan förutom fysiska fördelar även minska risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emilia Hedin; [2020]
  Nyckelord :djupintervju; flexibelt; ohälsa;

  Sammanfattning : Under 1980-talet började det fokuseras allt mer på arbetsmiljön. Detta innebar en djupare inblick i den psykosociala aspekten av arbetet vilket i sin tur ledde till ökad trivsel, bättre psykisk hälsa och lägre personalomsättning. LÄS MER

 3. 3. Perfektionism, psykisk ohälsa och livskvalitet bland psykologstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Björkvik; Ronja Bolin; [2020]
  Nyckelord :Perfectionism; mental health; life satisfaction; CPQ; DASS-21; SWLS; Perfektionism; psykisk hälsa; livskvalitet; CPQ; DASS-21; SWLS;

  Sammanfattning : Perfektionism blir allt vanligare i västvärlden. Parallellt ökar psykisk ohälsa bland ungdomar. Därmed är det av intresse att undersöka huruvida de parallella ökningarna i perfektionism och psykisk ohälsa hänger ihop. Utbrändhet är en form av psykisk ohälsa som har visat sig vara förknippat med perfektionism. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa i förskolan : En undersökning av det förebyggandearbetet av barns psykiska ohälsa i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Palm Barkenstrand; Sandra Åkesson Mauritsson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; socioemotionell utveckling; psykoanalytisk teori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, pedagoger i förskolan arbetar förebyggande av barns psykiska ohälsa. Utgångspunkten för studien är teorier om barns psykiska hälsa utifrån ett socioemotionellt, sociokulturellt, kognitivistiskt och psykoanalytiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Planeringsverktyg : För att strukturera upp vardagen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nathalie Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Planning; Time; Burned Out; Well-being; Planering; Tid; Stress; Utbrändhet; Välmående;

  Sammanfattning : Denna rapport ligger till grund för ett examensarbete för kandidatexamen, Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Projektet utfördes under tio veckor våren 2018 och omfattar 15 högskolepoäng. Det är ett utvecklingsprojekt av en egen idé.    Psykisk ohälsa bland unga har ökat markant under 10 år. LÄS MER