Sökning: "psykisk ohälsa hbtq"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa hbtq.

 1. 1. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 3. 3. HBTQ-personers upplevelser av vårdmötet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ylva Svensson; Matilda Pråme; [2018]
  Nyckelord :attitudes; experiences; LGBTQ persons; healthcare personnel; healthcare;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQ-personer som grupp lider i större utsträckning av psykisk ohälsa i relation till övriga befolkningen. Dessutom förekommer hög alkoholkonsumtion, rökning och fetma mer frekvent bland HBTQ-personer. Tidigare forskning visar även att dessa personer i vissa fall mottager sämre vård på grund av sin HBTQ-identitet. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners uppelvelser av hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Olivia Flodin; Marcus Jalke; [2018]
  Nyckelord :Transgender; Healthcare; Experience; LGBT; Heteronormative; Discrimination; Stigma; Transpersoner; Sjukvård; Upplevelse; HBTQ; Heteronorm; Diskriminering; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en utsatt grupp med större risk för psykisk ohälsa, diskriminering, hot och våld än resterande befolkning, och har visats undvika och fördröja att söka vård trots behov. Stigmatisering och diskriminering från samhället i stort har även setts leda till att transpersoner fruktar att bli illa bemötta av vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Hur och när, och för vem? : en kvalitativ studie om förväntningar på HBTQ- personers komma utprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Sofie Gabrielsson; Oskar Wiström; [2018]
  Nyckelord :HBTQ; komma ut; stigma; normer; sammanhang;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att HBTQ-personer uppfattar stress och lider av psykisk ohälsa i samband med komma ut-processen. Syftet med studien är att utforska hur HBTQ- personer uppfattar förväntningar i komma utprocessen och undersöka vilka effekter dessa förväntningar har på komma utprocessen. LÄS MER