Sökning: "psykisk ohälsa missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa missbruk.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTISKA METODER FÖR VUXNA MED AKTIVITETSPROBLEMATIK RELATERAD TILL ADHD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Linn Dahlberg; Fredrik Losjö; [2021-05-31]
  Nyckelord :Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Limitation of Activity; Occupational Therapy and Client Centered;

  Sammanfattning : Bakgrund En god hälsa är något vi alla önskar och samtidigt är hälsa något som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Att vara vuxen med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan innebära att leva med en livslång funktionsnedsättning som kan orsaka psykisk, social och fysisk ohälsa, där samsjuklighet med tillstånd som ångest, personlighetsstörning, missbruk eller social fobi är vanligt. LÄS MER

 2. 2. "Man försöker och försöker men ibland så går det inte riktigt" : En kvalitativ studie om samverkan mellan stöd och behandling och vuxenpsykiatrin gällande personer med samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Wihlma Norén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samverkan - en utmaning i den moderna välfärdsstaten : En socialkonstruktivistisk innehållsanalys av ansvarskonstruktionen vid interorganisatorisk samverkan i missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Erik Jacobsen; Hannes Strömberg; [2021]
  Nyckelord :collaboration; substance-abuse; asylum-seeking refugee children; samverkan; missbruk; ensamkommande flyktingbarn;

  Sammanfattning : År 2020 uppmärksammades på nytt att det delade huvudmannaskapet inom missbruks- och beroendevården kan få konsekvenser för den enskilde i form av bristande tillgänglighet (Kommitédirektiv 2020:68). I dagsläget ansvarar regionen och kommunen gemensamt för missbruksvården, och har enligt Socialtjänstlag (SFS 2001:453) samt Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) en skyldighet att samverka i vården av brukare med missbruksproblematik. LÄS MER

 4. 4. Samverkan för personer med samsjuklighet : En scopingstudie om samverkan mellan professionella i hälso- och sjukvårdens psykiatri- och missbruksvård samt socialtjänstens missbruksvård.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Björnberg; Felicia Östlund; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; comorbidity; substance abuse care; psychiatric care; substance abuse; mental illness; integrated care.; Samverkan; samsjuklighet; missbruksvård; psykiatrisk vård; missbruk; psykisk ohälsa; integrerad vård.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har vart att granska litteratur om samverkan kring personer med samsjuklighet samt beskriva vilka hinder och framgångsfaktorer som presenteras. Metod: Föreliggande studie har genomförts med hjälp av en scopingmetodik som resulterade i 15 studier som har granskats. LÄS MER

 5. 5. Dubbelt så svårt : Om det delade huvudmannaskapet vid missbruk och samsjuklighet med psykisk ohälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emma Forshed; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behandlingen av individer med missbruk, samt samsjuklighet med psykisk ohälsa, är uppdelad på olika huvudmän. Syftet med denna studie var att undersöka hur professionella som arbetar med målgruppen såg på missbruk/samsjuklighet och vad de erbjöd för insatser. LÄS MER