Sökning: "psykisk ohälsa på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

 1. 1. Förlossningsbarnmorskors psykosociala arbetsmiljö under Covid-19 - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Svanberg; [2021-08-20]
  Nyckelord :Barnmorska; Covid-19; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för anställdas hälsa och påverkas bland annat avbalansen mellan krav och kontroll samt av känslan av meningsfullt och hanterbart arbete.I Arbetsmiljölagen (1977:1160) och författningssamlingarna 2001:1 samt 2015:4 reglerasarbetsgivarens förpliktelser om att främja en god arbetsmiljö och förebygga psykisk ochfysisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Interventioner för återgång i arbete för vuxna med lättare psykisk ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Maja Larsson; Dragana Tomasevic; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; lättare psykisk ohälsa; interventioner; återgång i arbete; sjukskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Det harvisat sig att arbetslivsinriktade insatser är effektiva i förebyggande syfte för personer medlättare psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Vestin; Sofia Westergren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor kan innebära en ökad risk för både fysisk och psykisk ohälsa. En dålig arbetsmiljö för sjuksköterskan kan leda till konsekvenser även för patienterna då patientsäkerheten äventyras när sjuksköterskan utsätts för långvarig stress. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med hälsofrämjande interventioner och prevention för vuxna personer med psykisk ohälsa i primärvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Diellza Mehmeti; Linn Jeppsson Widerberg; [2021]
  Nyckelord :Health promotion; occupational therapy; primary health care; mental health illness; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården tillhör första linjens sjukvård, och det är hit många söker hjälp relaterat till sin hälsa. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland patienter. Hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande och preventivt med patienter med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande arbete i ideella organisationer : Hur ideella ridskolor arbetar med att skapa en hälsofrämjande arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Fatima Ali; Hanna Persson; [2021]
  Nyckelord :Health; Health-promoting workplace; Work environment; Leadership.; Hälsa; Hälsofrämjande arbetsplats; Arbetsmiljö; Ledarskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ideella ridskolor arbetar i Sverige mot en hälsofrämjande arbetsplats då få studier inom hälsofrämjande arbete genomförs i ideella organisationer. Studien fokuserar på ideella ridskolor i Dalarna. LÄS MER