Sökning: "psykisk ohälsa unga"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa unga.

 1. 1. Vår livsviktiga uppgift : Om socionomers arbete med ungdomar i riskzon för suicid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Monia Fatheddine; [2023]
  Nyckelord :social work; suicide; children and youth; mental health; socialt arbete; suicid; barn och unga; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de arbetssätt yrkesverksamma socionomer i Sverige använder i behandlingen och stödet av suicidbenägna barn och unga samt vad de uppfattar är bakomliggande faktorer för att en ung människa överväger att ta sitt liv. För att uppnå syftet användes kvalitativ metod i form av individuella forskningsintervjuer med fyra olika socionomer som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn och unga som har just suicidrelaterad problematik. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenhet av att arbeta med elever i ålder 9–15 år som lider av psykisk ohälsa : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Jonsson; Milton Sitoe; [2023]
  Nyckelord :Children; mental illness; qualitative interview study; school nurse; student health; barn; elevhälsa; kvalitativ intervjustudie; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Tidigare forskning visar att många barn i skolåldern söker upp skolsköterskor för somatiska besvär som är kopplat till psykiska åkommor. Det ingår i skolsköterskan yrkesroll att bland annat att identifiera, främja och förebygga psykisk ohälsa i skolmiljön. LÄS MER

 3. 3. Hälsofaktorer och upplevda hälsotillstånd bland elever i Båstad kommun

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Barn och unga; Fysisk aktivitet; Hälsa; Idrott och hälsa; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Skola Skolstress; Sociala medier; Sociala relationer och Socioekonomiska Förhållanden;

  Sammanfattning : Problem: Barn och ungas psykiska hälsa har fått stor uppmärksamhet, då forskningen tyder på att den blir allt sämre. Forskningen tar upp faktorer som ökad ångest, depression och psykisk obalans bland barn och unga men också ungas brist på fysisk aktivitet samt att användningen av sociala medier har ökat. LÄS MER

 4. 4. “Time To BeReal!” : en kvalitativ analys av hur unga vuxna hanterar autenticitetsproblematiken på appen BeReal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Marcus Nord; Anna Swan; [2023]
  Nyckelord :app; autenticitet; BeReal; framställning; förväntningar; normer; offline; online; redigerat; sociala medier; social jämförelse; tillrättalagt; unga vuxna; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sociala medier har en autenticitetsproblematik som kan leda till konsekvenser som psykisk ohälsa. Som en reaktion mot den tillrättalagda sociala mediekulturen som präglas av förskönat och redigerat innehåll lanserades appen BeReal. LÄS MER

 5. 5. SOCIALT STÖD FÖR PSYKISKT VÄLBEFINNANDE : En kvantitativ undersökning över tillgången och efterfrågan av socialt stöd hos ungdomar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tobias Karlbom; Frida Rosenqvist; [2023]
  Nyckelord :mental health; mental illness; mental well-being; social support; formal support; informal support; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; psykiskt välbefinnande; socialt stöd; formellt stöd; informellt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, forskning visar att över hälften av ungdomar i Sverige påvisat någon form av psykisk ohälsa före 14 årsåldern.  Studier visar att unga idag är mer benägna att prata om vad som främjar psykiskt välbefinnande. Socialt stöd påvisas som en tydlig faktor för psykiskt välbefinnande. LÄS MER