Sökning: "psykodynamisk terapi utvärdering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden psykodynamisk terapi utvärdering.

 1. 1. Vad kostar ett vunnet kvalitetsjusterat levnadsår?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sara Abbaoui; Carolina Bååt; [2015-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Minst 15 procent av alla män och 25 procent av alla kvinnor kommer under sin livstid insjukna i en så pass allvarlig depression att den kräver behandling. Depression är en av de stora folksjukdomarna i Sverige (Socialstyrelsen 1, 2010). LÄS MER

 2. 2. Dodofågelns vara eller inte vara : Klienters upplevelser av psykoterapi vid psykologmottagningen i Umeå utifrån specifika och gemensamma faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Lena Olsson; Kerstin Johansson; [2010]
  Nyckelord :Psykoterapi; Kognitiv psykoterapi; Psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka upplevelsen av specifika och gemensamma faktorer av psykoterapi hos klienter vid psykologmottagningen i Umeå där psykologstudenter bedriver terapier under handledning. Data erhölls från undersökningar som utförts på 86 klienter i psykodynamisk eller kognitiv behandling. LÄS MER

 3. 3. Psykodynamiskt inriktad gruppterapi för personer med utmattningssyndrom inom primärvården : en utvärdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Trunnerup; [2008]
  Nyckelord :Psykodynamisk korttidsterapi i grupp; utmattningssyndrom; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Inom primärvåden i Oxie har det sedan 2004 på försök prövats att låta människor med utmattningssyndrom få psykodynamisk gruppterapi. Målsättningen med gruppterapierna har varit att minska patienternas lidande, öka insikter gällande affekter och emotioner samt målet att de själva aktivt skulle förändra sin livssituation där det funnits behov. LÄS MER

 4. 4. ”Terapi är något man måste göra hela tiden” : Hur psykoterapiklienter i KBT och PDT integrerar och använder sig av erfarenheter från terapin i sin vardag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tomas Adolfsson; Mikael Ledin; [2007]
  Nyckelord :terapeutisk process; underlättande faktorer; användning; integrering; kognitiv beteendeterapi; psykodynamisk terapi;

  Sammanfattning : I psykoterapidebatten finns två läger, som hävdar gemensamma respektive specifika faktorers betydelse för utfallet i psykoterapi. I forskningen finns brist på studier som lyfter fram klientens subjektiva upplevelse av terapins nytta. LÄS MER