Sökning: "psykodynamiskt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden psykodynamiskt förhållningssätt.

 1. 1. Avslutet av terapitimmen : Hur psykodynamiska psykoterapeuter förhåller sig till den psykoterapeutiska ramens tidsdimension

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Andreas Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Termination; Psychotherapy session; Frame; Time; Avslut; Psykoterapitimme; Ram; Tid;

  Sammanfattning : Inledning: Inom psykodynamisk teori är den psykoterapeutiska ramen ett centralt begrepp. Syftet med studien är att undersöka hur psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter förhåller sig till den psykoterapeutiska ramen med fokus på tidsdimensionen i avslutet av terapitimmen. LÄS MER

 2. 2. Att inte släppa patienten på irrvägar : Fem psykoterapeutstudenters upplevelser av att lära sig arbeta med Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Lisa Braaf; [2017]
  Nyckelord :ISTDP; Psychotherapist; Training; Learning; Psychotherapeutic method; Psychotherapeutic technique; Supervision; Integration of knowledge; ISTDP; Psykoterapeut; Utbildning; Lärande; Psykoterapimetod; Psykoterapeutisk teknik; Handledning; Kunskapsintegrering;

  Sammanfattning : Inledning: ISTDP-metoden har en växande evidensbas. Metoden kräver högre grad av aktivitet och direkthet från terapeutens sida jämfört med klassiskt psykodynamiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Genusperspektiv i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Lisa Forell; [2017]
  Nyckelord :Gender perspective; Psychotherapy; Women; Men; Genusperspektiv; Psykoterapi; Kvinnor; Män;

  Sammanfattning : Inledning: Enligt en statlig utredning från 2016 slås det fast att kvinnors ökade psykiska ohälsa har samband med det större ansvar än män för barn och hushåll kvinnor tar. Krav att ta ansvar för andra medför att många kvinnor gör det på bekostnad av de egna behoven. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med Self-Disclosure : En fenomenologisk studie av fem psykodynamiska psykoterapeuters upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Birgitta Bryngelson; [2016]
  Nyckelord :Self-Disclosure; Psychodynamic psychotherapy; Self-Disclosure; Psykodynamisk psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Inom den psykodynamiska teoribildningen råder delade meningar om huruvida terapeuten ska berätta om sig själv för patienten. Terapeutens självavslöjande ”Self-Disclosure”, har studerats och debatterats i psykoanalytisk litteratur. LÄS MER

 5. 5. Elevers utåtagerande beteende – Elevers och pedagogers syn på problematiken kring ett utåtagerande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Angelica B. Dahlberg; Esra Karabiber; [2015]
  Nyckelord :Elever; Konflikter; Pedagoger; Uppförande; Utåtagerande beteende;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att kunna förstå elevers utåtagerande beteende utifrån både lärares och elevers perspektiv. Detta genom att belysa både elevers syn på problematiken och lärares förhållningssätt till olika situationer som kan uppstå i mötet med elever som agerar utåtriktat. LÄS MER