Sökning: "psykografisk segmentering"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden psykografisk segmentering.

 1. 1. Marknadssegmentering i modern marknadsföring : En kvalitativ studie om hur segmenteringsstrategier påverkas av förändringar i samhällsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paulina Kristiansson; Linn Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; generation x; segmentering; psykografisk; förändring i marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. LÄS MER

 2. 2. Tribal tillhörighet : Ett framtida perspektiv på marknadssegmentering?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Oskar Andersson; Pernilla Wadenfors; [2013]
  Nyckelord :Segmenteringsteori; geografisk segmentering; tribes; Segmentation theory; ; geographic segmentation; ; demographic segmentation; ; psychographic segmentation; attitudes; tribes; tribal marketing; brand attitude; demografisk segmenterin; psykografisk segmentering; ; attityder; tribal marknadsföring; ; varumärkesattityd;

  Sammanfattning : För att få en tydlig bild av en marknad använder företag sig av segmenteringstekniker för att dela upp konsumenter i olika segment med målet att kunna precisera sina marknadsföringsåtgärder och optimera sina försäljningsutsikter. I dagens globaliserade multikanalsamhälle suddas landsgränser ständigt ut, vilket skapar ett behov för företag att istället identifiera regionala marknader. LÄS MER

 3. 3. Butiksetableringens byggstenar

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MALIN MOTIN; JULIA ANDERSSON; [2013]
  Nyckelord :Etablering; Modebutik; Målgrupp; Kundunderlag; Segmentering; Life-Value; Butiksläge; Sexhörningen; Marknadsundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett kundunderlag för etablering av en modebutik i en mellanstor svensk stad. Butiken som kommer vara vår utgångspunkt i den empiriska delen är modekedjan Monki. LÄS MER

 4. 4. Employer Branding ur ett segmenterings- och karriärmodellsperspektiv - hur ska SEB attrahera talangerna?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Henrik Einar; Hannes Wikander; [2008]
  Nyckelord :Employer Branding; Karriärmodellen; Segmentering; SEB; Rekrytering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår ambition är att bidra till en utveckling av SEBs Employer Branding genom en individanpassad segmentering och med det som utgångspunkt ta fram rekommendationer för vilka marknadsaktiviteter som ska utföras framöver. Det teoretiska syftet med vår uppsats är att tillföra ny generaliserbar kunskap inom Employer Branding genom att tillämpa en psykografisk modell vid analysen av SEB – ett stort svenskt börsbolag inom finanssektorn. LÄS MER

 5. 5. Psykografisk segmentering - en kritisk granskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Alkner; Anna Alenryd; Katey Bark; [2003]
  Nyckelord :Psykografi; segmentering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Psykografi beskriver en konsuments beteende och psykologiska karaktäristika genom att kartlägga faktorer som exempelvis livsstil, värderingar och personlighet. Psykografiska variabler har blivit allt mer aktuella vid marknadssegmentering och det är detta användningsområde för psykografi som behandlas i denna uppsats. LÄS MER