Sökning: "psykologer"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet psykologer.

 1. 1. Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Fält; Doxa; Professionella yrkesgrupper; Symbolisk makt; Kritisk diskursanalys; Neoliberalism; Granskningskultur; Medikalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. LÄS MER

 2. 2. Att synas men inte finnas : En kvalitativ intervjustudie om psykologers upplevelser av trauma & ADHD

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Madsen; Jonas Tetzlaff; [2020]
  Nyckelord :Trauma; PTSD; ADHD; symtom overlap; qualitative method; thematic analysis; Trauma; PTSD; ADHD; symtomöverlapp; kvalitativ metod; tematisk analys;

  Sammanfattning : Författarna till uppsatsen hade i sin kliniska erfarenhet liknande upplevelser kring en bristfällig adressering av trauma i patienters historia samt en känsla av ökande antal ADHD-diagnoser. Tankar och funderingar uppstod kring om det förelåg samband mellan dessa tillstånd och hur trauma används i den kliniska verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Psykologers kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-personer : En kvantitativ studie med utvärdering av ett självskattningsformulär i svensk hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linus Frimodig; Kajsa Tenglid; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; self-assessment; evaluation; LGBT-DOCSS; clinical skills; psychologists; health care; hbtq; självskattningsformulär; utvärdering; LGBT-DOCSS; kliniska färdigheter; psykolog; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syftet var att översätta och påbörja utvärdering av självskattningsformuläret The Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Development of Clinical Skills Scale (LGBT-DOCSS) i ett urval av psykologer inom hälso- och sjukvården; detta för att kunna undersöka deras kliniska färdigheter att arbeta med hbtq-klienter/patienter. Översättning av LGBT-DOCSS genomfördes, och påståenden relaterade till queer lades till för att inkludera denna grupp. LÄS MER

 4. 4. Perfektionism, psykisk ohälsa och livskvalitet bland psykologstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Björkvik; Ronja Bolin; [2020]
  Nyckelord :Perfectionism; mental health; life satisfaction; CPQ; DASS-21; SWLS; Perfektionism; psykisk hälsa; livskvalitet; CPQ; DASS-21; SWLS;

  Sammanfattning : Perfektionism blir allt vanligare i västvärlden. Parallellt ökar psykisk ohälsa bland ungdomar. Därmed är det av intresse att undersöka huruvida de parallella ökningarna i perfektionism och psykisk ohälsa hänger ihop. Utbrändhet är en form av psykisk ohälsa som har visat sig vara förknippat med perfektionism. LÄS MER

 5. 5. Insatser inom arbetsterapi i primärvården enligt andra professioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Patrik Pogorzelski; [2020]
  Nyckelord :Interprofessional collaboration; Work efforts; Occupational therapy; Primary care; Interprofessionellt samarbete; Insatser; Arbetsterapi; Primärvården;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka kunskapen om vilka insatser som hör till arbetsterapi i primärvården enligt andra professioner. Idag saknas studier som belyser de andra professionernas kunskaper om vilka insatser som arbetsterapin inom primärvården bidrar till i patientarbetet. LÄS MER