Sökning: "psykologi 1 sammanfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden psykologi 1 sammanfattning.

 1. 1. Chefers upplevelser av verksamma faktorer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsförsäkringen ”ComeBack med Samtalsstöd” : – En tematisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tove Dunder; Patrik Dunder; [2020]
  Nyckelord :work-oriented rehabilitation; the experience of managers; sick leave; mental illness; thematic analysis; arbetslivsinriktad rehabilitering; chefers upplevelser; sjukskrivning; psykisk ohälsa; tematisk analys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetslivsinriktad rehabilitering utgör ett ämnesområde vars kunskapsfält är tämligen outforskat, detta trots att antalet sjukskrivningar i Sverige följer en uppåtgående trend. Det saknas studier där man undersökt arbetsgivares/chefers syn på möjliga framgångsfaktorer, av vilken anledning förevarande studie genomförts. LÄS MER

 2. 2. "They were like ‘it’s only ten crowns’, but I still couldn’t afford it" : En integrativ forskningsöversikt om barns ekonomiska och sociala utsatthet i ett konsumtionssamhälle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristina Andersson; Lisa Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Föreliggande studie sammanfattar det befintliga kunskapsläget om barn som lever i ekonomisk utsatthet i dagens konsumtionssamhälle. Studien fokuserar huvudsakligen på barns möjlighet att delta samt hur denna möjlighet påverkar barns syn på sig själva, sin omgivning och sin framtid. LÄS MER

 3. 3. Kasam : Graden av Kasam hos polisstudenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jan Estling; Rosita Ståhl; [2013]
  Nyckelord :sense of coherence; soc; police students; känsla av sammanhang; kasam; polisstudenter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Huvudsyftet med föreliggande kvantitativa studie var att undersöka om polisstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö har ett högre genomsnittligt värde av känsla av sammanhang ( Kasam) i jämförelse med en slumpmässig tillfrågad kontrollgrupp av studenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Det sekundära syftet var att utröna om det föreligger några könskillnader. LÄS MER

 4. 4. Rekrytering och framgångsrikt företagande: En kvalitativ studie av rekryteringsprocess hos lönsamma företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Anita Brun Nilsson; Alma Maslan; [2013]
  Nyckelord :human resources; psykologi; personalvetenskap; framgång; samhällsvälfärd; anskaffning av personal;

  Sammanfattning : SammanfattningFörmågan till ständig utveckling och omställning är central när det gäller tillväxt både för företaget och för samhället. Denna kvalitativa studie består av en litteraturöversikt, en enkätundersökning, samt en fallstudie av ett framgångsrikt företag. LÄS MER

 5. 5. Jag kan läsa och skriva! : En intervju- och enkätstudie om att skapa goda läs- och skrivcirklar för barn i årskurs 1 i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Marie-Charlotte Axelsson; [2012]
  Nyckelord :Den proximala utvecklingszonen; dyslexi; goda läs- och skrivcirklar; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivutveckling; Matteuseffekten;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med hjälp av intervjuer och enkäter med ett kvalitativt inslag synliggöra klasslärares tankar om olika vägar att skapa framgång i läsning och skrivning för de elever som befinner sig i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Sammanfattning av resultatet visar att klassläraren har god kunskap om barns läs- och skrivutveckling och arbetar på ett strukturerat och varierat sätt med läs- och skrivinlärning i årskurs 1, där det sker en integrering av både ljudmetoden och helordsmetoden. LÄS MER