Sökning: "psykologi Interpretative phenomenological analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden psykologi Interpretative phenomenological analysis.

 1. 1. Resan ingen klarar ensam - Psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi vid psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Ramner; [2020]
  Nyckelord :psykos; schizofreni; psykodynamisk psykoterapi; terapeuters upplevelser; tolkande fenomenologisk analys IPA ; psychosis; schizophrenia; psychodynamic psychotherapy; therapist experience; interpretative phenomenological analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi med patienter med psykossjukdom. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Temporary Agency Nurses’ Perception of Leadership and Employeeship : A qualitative study of working environment in Swedish client organizations

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Natalie Davidsson; [2020]
  Nyckelord :temporary agency nurses; TAW; desirable; leadership; employeeship; co-workership; followership; working environment; client organizations; bemanningssjuksköterskor; önskvärt; ledarskap; medarbetarskap; arbetsmiljö; klientorganisation;

  Sammanfattning : Introduction: Temporary working agencies (TWAs) within the healthcare industry has exploded within the last 10 years. The temporary agency workers (TAWs) have a unique triangular employment agreement, resulting in leadership and employesship complexities. LÄS MER

 3. 3. ”Du som inte får bestämma” : En kvalitativ intervjustudie om mäns upplevelse av abort

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Ivana Vukadinovic; Malin Gustavsson Malki; [2020]
  Nyckelord :Male; abortion; IPA; locus of control; debt; shame; anger; grief; KaSam; Män; abort; IPA; Locus of Control; skuld; skam; ilska; sorg; KaSam;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine based on a qualitative method how men interpret that they have experienced an abortion, how they have interpreted that they have experienced the support of the environment afterwards, and what strategies they experienced that they used to manage the experience. Based on semi-structured interviews, five participants from Sweden described their experiences, which were then analyzed based on an inductive approach according to the method of interpretation Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). LÄS MER

 4. 4. "Nu känner jag att jag är så fri jag kan bli" - En fenomenologisk studie om hur psykoterapeuter förändras i möten med klienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisabet Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarna psykoterapeuter; seniorterapeuter; psykoterapeututveckling; samhörighet; empati; terapeutisk relation; ömsesidighet; terapeuters erfarenhet; Interpretative Phenomenological Analysis; IPA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur erfarna psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter upplever och förändras av känslomässigt nära möten med klienter. Negativa aspekter av det psykoterapeutiska arbetet är mer belysta i psykoterapiforskningen, varför studien fokuserade på hur psykoterapeuter upplever övervägande positiva och meningsfulla förändringar inom sig själva. LÄS MER

 5. 5. ”Tolkarna blir nog förvånade när de förväntas sjunga Mormors lilla kråka”- en tematisk analys av psykologers och auktoriserade tolkars upplevelser av sitt samarbete inom barn- och ungdomshabilitering i Region Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Ali; Vanessa Lehner; [2019]
  Nyckelord :psykolog; tolk; barn- och ungdomshabilitering; Sverige; kvalitativ forskning psychologist; interpreter; child and adolescent habilitation; Sweden; qualitative research; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersökte hur psykologer och tolkar upplever samarbetet sinsemellan inom ramen för barn- och ungdomshabilitering samt hur samarbetet kan utvecklas. Utifrån en tolkande hållning i likhet med tolkande fenomenologisk ansats genomfördes en tematisk analys utifrån semistrukturerade intervjuer med fyra legitimerade psykologer och fyra auktoriserade språktolkar. LÄS MER