Sökning: "psykologi artiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden psykologi artiklar.

 1. 1. Autism spektrum störning & KBT interventioner En litteraturstudie om barn och unga med ASD och social ångest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jessica Ottosson; Nemo Bergnehr; [2021]
  Nyckelord :autism; KBT; social ångest; sociala färdigheter; ungdomar; CBT; social anxiety; social skills; adolescent; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. LÄS MER

 2. 2. Att leda på distans : Upplevelser av det optimala distansledarskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Frida Forsby; Nike Selin; [2021]
  Nyckelord :Leadership; distance; E-leadership; communication; channels; technical aids; Ledarskap; distans; distansledarskap; kommunikation; kommunikationskanaler; tekniska hjälpmedel;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vad ett optimalt distansledarskap var och hur olika individer i ledarpositioner upplevde sitt distansledarskap, samt påvisa vilka för- och nackdelar som togs upp i denna fråga. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer där respondenterna hade en ledarposition. LÄS MER

 3. 3. Prolonged exposure för tonåringar – en litteraturöversikt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nils Hintze; Philippa Pernryd; [2021]
  Nyckelord :posttraumatiskt stressyndrom; prolonged exposure; tonåringar; kognitiv beteendeterapi; Posttraumatic Stress Disorder; adolescents; cognitive-behavior Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Teenagers are at high risk of being exposed to traumatic events and developing posttraumatic stress disorder (PTSD). This literature study evaluates the evidence for one of the treatment protocols, Prolonged Exposure for Adolecescents (PE-A), as well as looking at the clinical implications of the studies that have been done. LÄS MER

 4. 4. Your thoughts matter. Smartphone use and cognitive strategies for emotion regulation.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecca Lindmark; [2021]
  Nyckelord :smartphone; digital emotion regulation; cognitive strategies; smartphone; digital emotionsreglering; kognitiva strategier;

  Sammanfattning : Regulating emotions is a vital part of everyday life. With the development of modern digital technology such as smartphones, research on emotion regulation has now entered a new era. LÄS MER

 5. 5. Rätt innehåll, rätt process och rätt affekt: en systematisk litteraturstudie om anknytningsbaserad familjeterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magnus Oscarsson; Ann-Louise Danlarén; [2021]
  Nyckelord :anknytningsbaserad familjeterapi; depression; suicidalitet; evidens; förändring; attachment-based family therapy; suicidal ideation; empirical evidence; change; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study was a literature review with the aim of examining the empirical evidence for attachment-based family therapy as a treatment for adeolescents with depression and suicidal ideation regarding both treatment efficacy as well as suggested change-driving processes. Nine articles were assessed for their scientific quility. LÄS MER