Sökning: "psykologi arv eller miljö"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden psykologi arv eller miljö.

 1. 1. Calliditas : ett arbete om elevers utveckling av den metakognitiva förmågan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Caroline Sjöfors Paulsson; Martina Östergren; [2013]
  Nyckelord :Färdigheter; hjärnan; kunskapssyn; metakognitiv förmåga;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka när elever i grundskolan kan tillgodogöra sig sin metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som följer: När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin metakognitiva förmåga och kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Hur i så fall? En kvalitativ undersökning i form av intervjuer användes och totalt djupintervjuades fem speciallister inom områdena neurofysiologi, psykologi och pedagogik. LÄS MER

 2. 2. Teorier om mental återhämtning – Kaplan, Ulrich och Grahn

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Marie Pell; [2012]
  Nyckelord :miljöpsykologi; återhämtning; rekreation; stress; Attention Restoration Theory; Psychoevolutionary Theory; Role-play Theory;

  Sammanfattning : Idag ökar antalet fall av utmattnings- och stressrelaterade sjukdomar i västvärlden. Inom området landskapsplanering finns tankar om att detta har ett samband med dagens snabbt växande städer och minskade utrymme för återhämtning i grönområden. Inom miljöpsykologin lyfter Rachel och Steven Kaplan, Roger S. LÄS MER

 3. 3. De vuxna maskrosbarnen : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi;

  Författare :Laila Frost; Marie Löfqvist; [2012]
  Nyckelord :resilient children; social heritage; social capital; salutogenesis; reproduction theory; maskrosbarn; socialt arv; socialt kapital; KASAM; klassreproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. LÄS MER

 4. 4. Hur hanteras läs- och skrivproblem i klassituationer? : Några elevers, lärares och speciallärares berättelser

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Camilla Thylander; [2007]
  Nyckelord :arbetssätt; dyslexi; hjälpmedel; undervisning;

  Sammanfattning : Thylander, Camilla (2007): Hur hanteras läs- och skrivproblem i klassituationer? Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. LÄS MER