Sökning: "psykologi i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade orden psykologi i skolan.

 1. 1. Personlig assistans i skolan : en rättsvetenskaplig studie av skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp för barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Lindskog; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Högskolestudenters upplevelser av att studera med dyslexi : Hinder, strategier och stöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kevin Lif Grönholm; Patricia Öz; [2021]
  Nyckelord :Dyslexia; students; experiences; challenges; strategies; support; Dyslexi; studenter; upplevelser; hinder; strategier; stöd;

  Sammanfattning : Dyslexi är ett allmänt förekommande funktionshinder med läs- och skrivsvårigheter som primära symtom. Tidigare forskning har visat att studenter med dyslexi stöter på en rad utmaningar i skolan, att det finns brister i lärares kompetens och tillgängligt stöd samt att dyslexi kan leda till ett flertal emotionella och sociala negativa bieffekter. LÄS MER

 3. 3. Räkna med stress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ann Jennervik; [2021]
  Nyckelord :adolescents; high-performers; mathematic learning and education; stress; tonåringar; högpresterande; matematik; didaktik; stress;

  Sammanfattning : Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern, not only in Sweden but worldwide. When stress becomes a part of everyday life you tend to ignore it and disregard the fact that chronic stress is a severe disease. LÄS MER

 4. 4. Skolsituationen för barn med Autism och ADHD : Ur ett föräldrarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Carolina Almeborg; Jessica Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Autism; ADHD; neurodevelopmental disorders; school; teachers; knowledge; Autism; ADHD; NPF; skola; lärare; kunskap;

  Sammanfattning : Skolvägran hos barn med autism är vanligare än hos neurotypiska barn (Munkhaugen et al.,2017) och barn med ADHD riskerar att inte nå godkänt betyg i skolan (Jangmo et al., 2019). Lärares bristande kunskaper om NPF samt otillräckliga anpassningar i skolan har lyfts somorsaker till detta (Anderson, 2020). LÄS MER

 5. 5. Bemötande och förhållningssätt till problembeteende : En kvalitativ studie om hur pedagoger bemöter elever med problembeteende, samt om de har ett gemensamt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Fredrik Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Problemskapande beteende; problembeteende; förhållningssätt; bemötande; elevsyn; autonomi.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om pedagoger hade ett gemensamt förhållningssätt, samt hur de bemötte elever med problemskapande beteende. Frågeställningarna var: Finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget/skolan? Samt Hur gör personal när de bemöter elever med problembeteende? Informanterna bestod av sju lärare vid särskolor med pedagogiskt ansvar. LÄS MER