Sökning: "psykologi i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 429 uppsatser innehållade orden psykologi i skolan.

 1. 1. Bemötande och förhållningssätt till problembeteende : En kvalitativ studie om hur pedagoger bemöter elever med problembeteende, samt om de har ett gemensamt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Fredrik Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Problemskapande beteende; problembeteende; förhållningssätt; bemötande; elevsyn; autonomi.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om pedagoger hade ett gemensamt förhållningssätt, samt hur de bemötte elever med problemskapande beteende. Frågeställningarna var: Finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget/skolan? Samt Hur gör personal när de bemöter elever med problembeteende? Informanterna bestod av sju lärare vid särskolor med pedagogiskt ansvar. LÄS MER

 2. 2. BARN SOM FÖRSVINNER FRÅN SKOLAN, MISSTÄNKS FÖRAS UTOMLANDS OCH UTSÄTTAS FÖR BROTT : En kvalitativ intervjustudie om skolans roll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joakim Berglund; Katarina Hagström; Ragna Klinthäll; [2020]
  Nyckelord :School; routines; honor-related crimes; children; Skola; rutiner; hedersrelaterade brott; barn;

  Sammanfattning : I fall där barn försvinner från skolan och misstänks föras utomlands av sina vårdnadshavare har det visat sig att barnen löper stor risk att utsättas för hedersrelaterade brott. Skolan har en stor roll i att förebygga och arbeta mot denna typ av problematik, men i dagsläget tycks det finnas en övergripande osäkerhet och brist på rutiner gällande arbetet mot detta. LÄS MER

 3. 3. Estimating human resilience to social engineering attacks through computer configuration data : A literature study on the state of social engineering vulnerabilities

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matias Carlander-Reuterfelt Gallo; [2020]
  Nyckelord :Internet security; Social engineering; Phishing; Privacy; Computer configuration; Psychology.; Internet säkerhet; Social manipulering; Phishing; Integritet; Datorkonfiguration; Psykologi.;

  Sammanfattning : Social engineering as a method of attack is increasingly becoming a problem for both corporations and individuals. From identity theft to enormous financial losses, this form of attack is notorious for affecting complex structures, yet often being very simple in its form. LÄS MER

 4. 4. Roller och ledarskap hos lärare : Tyska studenters upplevelser av lärare i Tyskland och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Vide Magnusson; [2020]
  Nyckelord :upplevelse; kvalitativ intervjustudie; roll; lärare; student; ledarskapsstil;

  Sammanfattning : Varje år kommer internationella studenter till Sverige och flest av dessa kommer från Tyskland. Kulturella skillnader kan skapa svårigheter för studenterna och att som lärare kunna ta an olika roller kan förbättra klassrumsmiljön och därigenom förbättra studenternas upplevelse. LÄS MER

 5. 5. EN KÄLLA TILL SEXUELL FRIGÖRELSE ELLER TILL BROTTSBEJAKANDE ATTITYDER? : En undersökning om pornografikonsumtion och dess samband med attityder till sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Andersson; Lovisa Burlin; Tove Myrman; [2020]
  Nyckelord :attitudes toward sexual violence against women; pornography consumption; attityder till sexuellt våld mot kvinnor; pornografikonsumtion;

  Sammanfattning : Pornografi konsumeras dagligen av många, samtidigt ses det som en riskfaktor för milda attityder till sexuellt våld. Pornografins skadliga konsekvenser är omdiskuterat och det föreligger brister gällande kunskapen om dess samband med sexuella attityder. LÄS MER