Sökning: "psykologi trygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden psykologi trygghet.

 1. 1. Ohövligt beteende på arbetsplatsen i relation till arbetsengagemang och psykologisk trygghet hos blåljuspersonal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Hornling; Linnea Hansson; [2022]
  Nyckelord :Negativa sociala relationer; Svensk kontext; Teams Psychological Safety Survey; UWES-9; Workplace Incivility Scale; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka om, och i vilken utsträckning, ohövligt beteende tar sig uttryck hos blåljuspersonal i en svensk kontext. Studien ämnade även att undersöka förekomst av psykologisk trygghet samt grad av arbetsengagemang hos blåljuspersonal, och vidare om ohövligt beteende har något samband med hur arbetssituationen upplevs utifrån dessa variabler. LÄS MER

 2. 2. ”Allt handlar om en bra och säker framtid - Om ensamkommande ungdomars strävan efter att bli en del av svensk arbetsmarknad”

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Enrico Esfandiari; [2021]
  Nyckelord :unaccompanied minors; work; networking; integration; new upper secondary school law; working conditions; adult support; sense of coherence; ensamkommande ungdomar; arbete; nätverk; integration; nya gymnasielagen; arbetsvillkor; vuxenstöd; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett centralt motiv för forskning mot ensamkommande ungdomar är att återge ungdomarnas egna röster och upplevelser och arbeta utifrån deras egna perspektiv (Darvishpour, Månsson, 2019). I tidigare forskning är utgångspunkten ofta myndighets -eller det offentligas perspektiv (Månsson, 2016). LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas kunskaper om familje- och nära relationer i samband med självkänsla och hälsotillstånd: en fenomenologisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ganna Davydova-Bila; [2021]
  Nyckelord :Vuxenblivande; familjerelationer; självkänsla; välmående; interpretativ fenomenologisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to achieve an increased understanding of young adults’ views regarding relationships in the family, self-esteem and psychological state. Semi-structured interviews were conducted with eight people who were in emerging adulthood and considered their relational experience as crucial for personal development. LÄS MER

 4. 4. "Att gå in som en katt i mörker, med morrhåren rakt fram" - Personalerfarenheter inom barn- och ungdomshabiliteringen om att fråga om sexuella övergrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elsa Björk Andersdóttir; Fanni Hellemarck; [2021]
  Nyckelord :Barn- och ungdomshabiliteringen; sexuella övergrepp; barn med funktionsnedsättning; personal; Child and Youth Habilitation Services; Sexual abuse; Disabled children; Staff; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och hinder som personal på barn- och ungdomshabiliteringen upplever gällande att ställa frågor om sexuella övergrepp. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare från sex olika enheter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier : Hur barn med alkoholmissbrukande föräldrar skyddar sig själva

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabelle Isik; Petra Zaytoun; [2021]
  Nyckelord :Psykologi; beteendevtenskap; coping; copingstrategier; alkoholmissbruk;

  Sammanfattning : Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem kan innebära att missbruksföräldrarna har en otillräcklig föräldraförmåga där barnen saknar trygghet och kärlek.  Syftet med studien är att undersöka hur vuxna kvinnor har upplevt sin barndom med alkoholmissbrukande föräldrar. LÄS MER