Sökning: "psykologi uppdrag 1"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden psykologi uppdrag 1.

 1. 1. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos anställda inom bemanningsföretag : Skiljer sig upplevelsen beroende på antal uppdrag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sofie Enoksson Bergström; Anette Högberg; [2015]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; self-determination theory; arbetstillfredsställelse och bemanningsanställda.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det förelåg några skillnader i upplevelsen av inre arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse bland tjänstemannakonsulter inom ett bemanningsföretag beroende på antal uppdrag. Syftet var även att undersöka om det förelåg någon interaktionseffekt mellan hur väl uppfyllda de inre motivationsbehoven var och antal uppdrag. LÄS MER

 3. 3. BTI, en pedagogisk interventionsteknisk metod för barn med autism : En studie kring när en metod initierad av Barnhabiliteringen på uppdrag av föräldrarna går in i förskolans och förskoleklassens verksamhet styrd av läroplaner och skollag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Kristina Bram; Susanne Jennemyr; [2012]
  Nyckelord :autism; beteendeterapeutisk intensivträning; kognitiv beteendeterapi;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra hur BTI-metoden används i förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamhet och sätta det i relation till förskolans och förskoleklassens läroplan och gällande skollag. Syftet är också att få en förståelse för hur en pedagogisk interventionsteknisk metod riktad mot en individ, kan påverka förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på kunskap och lärande

  C-uppsats,

  Författare :Emilia Wien; Hanna Eurén; [2010]
  Nyckelord :Kunskap; lärande; läroplaner; Lpo 94; Reggio Emili;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att i en litteraturstudie fördjupa vår förståelse kring synen på lärandeoch kunskap inom de olika pedagogiska inriktningarna Reggio Emilia och Montessori samtrelatera detta till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Genom uppsatsenville vi också utveckla våra kunskaper kring läroplanens förhållningssätt och grundläggandetankar kring synen på kunskap och lärande. LÄS MER

 5. 5. I det konkreta förstår vi matematiken - Hur tänker lärare om det konkreta materialet i matematikundervisningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Lotta Hultquist; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete redovisas en undersökning av förskol- och grundskollärares uppfattning om det konkreta materialets betydelse för ökad kommunikation i klassrummet – mellan lärare/elev och mellan elev/elev. Eftersom undersökningen även var en utvärdering av ett matematikprojekt som gjordes på uppdrag av rektor på den skola där min studie genomfördes - var undersöknings­gruppen given. LÄS MER