Sökning: "psykologins historia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden psykologins historia.

  1. 1. "En psykolog till alla!" : En diskursanalytisk studie av den svenska psykologprofessionen 1990-2010

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/PsykologiFilosofiska fakulteten

    Författare :Peter Holmquist; [2012]
    Nyckelord :Psychologist; profession; discourse analysis; history of psychology; Swedish Psychologist Association; Diskursanalys; professionsstudie; Foucault; governmentality; psykologprofessionen; Sveriges Psykologförbund; psykologins historia;

    Sammanfattning : Fastän psykologer och psykologins ställning i samhället ofta sägs ha förändrats så finns det väldigt lite forskning gjord på yrket. Särskilt saknas det studier som inriktar sig på att undersöka omdaningar i den svenska psykologprofessionen över tid. LÄS MER