Sökning: "psykologisk flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden psykologisk flexibilitet.

 1. 1. PRESTATION INOM E-SPORT : Ett fältexperiment för sambandet mellan prestation, emotioner, anspänning och psykologisk flexibilitet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elise Lindman; Victoria Magnusson; [2021]
  Nyckelord :emotioner; idrott; E-sport; prestation; hjärtfrekvens; psykologisk flexibilitet; idrottspsykologi;

  Sammanfattning : Idrottares mående och prestationsförmåga påverkas av en rad faktorer. Att idrottare påverkas psykologiskt och fysiologiskt av ökad press i tävlingssituationer är erkänt, men exakt vilka underliggande mekanismer som påverkar detta är ej klarlagt. LÄS MER

 2. 2. ACT vid behandling av kronisk smärta

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lena Jäderberg; Sarah Wahlström; [2021]
  Nyckelord :Chronic pain; Acceptance and Commitment Therapy or ACT ; Psychological treatment; Randomized controlled trials; långvarig smärta; psykologisk behandling; randomiserade kontrollerade studier; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Cognitive behavioral therapy (CBT) has long been the dominating psychological treatment alternative for patients with chronic pain and the treatment is often given multimodal. Previous research has shown relatively modest treatment outcomes. LÄS MER

 3. 3. Likabehandlingsträning på arbetsplatsen - Är upplevelsebaserad intervention bättre än föreläsning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Andén af Sandeberg; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; prejudice; psychological flexibility; perspective taking; compassion; diskriminering; fördomsfullhet; psykologisk flexibilitet; perspektivtagande; medkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om en likabehandlings workshop kunde minska deltagares fördomsfullhet samt öka deras perspektivtagande, psykologiska flexibilitet, medkänsla och värdegrundsförankring. Detta jämfört med en föreläsningskontroll som bestod av information om fördomar, diskriminering och mångfald. LÄS MER

 4. 4. Mental health during the covid19 pandemic in Sweden, as an interaction between personality and contextual factors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Benjamin Bratz; Olivia Olsson; [2021]
  Nyckelord :covid19; Sweden; mental health; personality; psychological flexibility; context; interaction; psykisk hälsa; personlighet; psykologisk flexibilitet; kontext; interaktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The covid19 pandemic has presented great challenges to mental health globally, in part due to restrictions implemented in the wake of the pandemic; such as social distancing, but also due to the fear and psychological distress associated with living during times of crisis. Prior studies have contributed to explaining covid19’s effects on mental health by addressing either personality-based or contextual factors. LÄS MER

 5. 5. At least, I can write about it - the relationship between creativity and well-being

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Gustav Linton; Nina Nord; Karolina Orrhede; [2021]
  Nyckelord :Psychological flexibility; psychological inflexibility; life satisfaction; cognitive flexibility; originality; creative self-efficacy; creativity; psykologisk flexibilitet; psykologisk inflexibilitet; livstillfredsställelse; kognitiv flexibilitet; originalitet; kreativ self-efficacy; kreativitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker kopplingen mellan tre välmåendemått, life satisfaction, psykologisk flexibilitet and psykologisk inflexibilitet och tre kreativitetsmått, kognitiv flexibilitet, originalitet och creative self-efficacy. Huvudhypotesen var att det finns en koppling mellan kreativitet och välmående. LÄS MER