Sökning: "psykologiska perspektiv ADHD"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden psykologiska perspektiv ADHD.

 1. 1. ADHD och narkotika : En litteraturstudie om användning och missbruk av narkotika relaterat till ADHD

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Hagman; [2019]
  Nyckelord :ADHD; Conduct Disorder CD ; narkotikaanvändning; narkotikamissbruk; psykodynamisk teori; substansanvändning; substansmissbruk; systemteori; radikalt perspektiv; Touretts syndrom CP ; uppväxtförhållanden;

  Sammanfattning : Missbruk av narkotika är idag ett växande samhällsproblem och människor med diagnosen ADHD verkar enligt forskning vara en särskild riskgrupp. Syftet för denna studie var att samla in tidigare  forskning på området för att redogöra för på vilka sätt användning och missbruk av narkotikaklassade substanser verkar korrelera med ADHD. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande och förebyggande insatser för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En fokusgruppsstudie utifrån skolsköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Bohlin; Ann-Charlotte Borgefeldt; [2018]
  Nyckelord :neuropsyciatric disabilities; ADHD; school environments; school nurses; student healt; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; NPF; skolmiljö; skolsköterska; elevhälsa;

  Sammanfattning : Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) påverkar elevens beteende och minskar signifikant funktionella adaptiva färdigheter i vardagen. Social kommunikation och interaktionsförmåga, språk, uppmärksamhet, känslor, motorisk prestanda, lärande samt minne är exempel på områden där påverkan kan visas. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på ADHD : En sammanställning av tankar hos yrkesverksamma i Frankrike och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emelie Blad; Christoffer Sjögren; [2017]
  Nyckelord :ADHD; barn; utredning; prevalens; diagnos; diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är idag en diagnos som varierar kraftigt i prevalens beroende på var i världen vi befinner oss. I Frankrike har låg prevalens av syndromet i relation till övriga världen uppmärksammats. LÄS MER

 4. 4. ”Vissa av mina pusselbitar lyser extra mycket” En studie utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med fokus på styrkors påverkan på identitetsutvecklingen hos unga vuxna med ADHD-diagnos

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kerstin Löfqvist; [2014-11-21]
  Nyckelord :Unga vuxna; ADHD; styrkor; identitet; socialpsykologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens målgrupp är unga vuxna med ADHD-diagnos i åldersgruppen 18-29 år. Huvudsyftet är att utifrån deras erfarenheter och funderingar öka förståelsen för vilken betydelse deras diagnos och styrkor har för dem såväl som på vilket sätt de använder sig av styrkorna i vardagen samt vilken påverkan de har på deras identitetsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Hur kan pedagoger hjälpa och stödja barn med ADHD?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Carolina Henningsson; [2008]
  Nyckelord :ADHD; litteraturstudie; arv och miljö; relationellt och kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om vilka strategier pedagoger kan använda sig av, i undervisningen, när det handlar om barn med ADHD. Jag har tittat på forskning om ADHD angående utgångspunkterna arv och miljö. LÄS MER