Sökning: "psykopati"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet psykopati.

 1. 1. “De lever med oss, runt oss, nära oss och vi har ingen aning om vem de är” : En kvalitativ studie om uppfattningar av begreppet psykopati

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Daniella Jakob; Ilona Morad; [2022]
  Nyckelord :Psykopati; uppfattning; centrala drag; antisocialt beteende; arv och miljö; biopsykosocial modell;

  Sammanfattning : I följande studie har syftet varit att undersöka tre forskares uppfattningar och definitioner kring begreppet psykopati. I denna kvalitativa studie användes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Genom den tematiska analysen har därefter två teman identifierats. Dessa var centrala drag samt arv och miljö̈. LÄS MER

 2. 2. Mörka personlighetsdrag hos Sveriges studenter : – En enkätundersökning om machiavellism, narcissism och psykopati

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Henric Flood Hörberg; Emil Olsson; [2022]
  Nyckelord :Dark Triad; dark personality traits; Machiavellianism; narcissism; psychopathy; Short Dark Triad; SD3; college students; education; Sweden; Mörka triaden; mörka personlighetsdrag; machiavellism; narcissism; psykopati; Short Dark Triad; SD3; studenter; utbildning; Sverige;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether differences were found in occurrence of three personality traits from the Dark Triad, Machiavellianism, narcissism and psychopathy, in regards to students within different educations in universities and colleges in Sweden. Previous research and findings have shown that students with different educations tend to show traits from the Dark Triad of varying degrees. LÄS MER

 3. 3. Mörka personlighetsdrag hos Sveriges studenter : – En enkätundersökning om machiavellism, narcissism och psykopati

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Henric Flood Hörberg; Emil Olsson; [2022]
  Nyckelord :Dark Triad; dark personality traits; Machiavellianism; narcissism; psychopathy; Short Dark Triad; SD3; college students; education; Sweden; Mörka triaden; mörka personlighetsdrag; machiavellism; narcissism; psykopati; Short dark triad; SD3; studenter; utbildning; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det gick att finna skillnader i förekomst av personlighetsdrag från den mörka triaden, det vill säga, machiavellism, narcissism och psykopati mellan studenter inom olika utbildningar på högskole- och universitetsnivå i Sverige. Tidigare forskning visar att studenter på utbildningar inom olika ämnen tenderar att uppvisa drag från mörka triaden i olika hög utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan den mörka triaden och socialt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Hadenius; Klara Bjerkås; [2022]
  Nyckelord :Mörka triaden; socialt stöd; vänskapsrelationer; DTDD; SPS;

  Sammanfattning : Den mörka triaden (machiavellianism, psykopati och narcissism) är en modell för att beskriva, förklara och förutse socialt ogynnsamt beteende. Dessa personlighetsdrag har, enligt tidigare forskning, en påverkan på hur individer skapar och upprätthåller sociala relationer. LÄS MER

 5. 5. Psykopatiska personlighetsdrag och synen på brottsoffer : En vinjettstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ann-Charlotte Karlsson; Mattias Lindberg; Jacob Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Synen; psykopatiska personlighetsdrag; moral; brottsoffer;

  Sammanfattning : Följande studie syftade till att undersöka om studenters syn på brottsoffer skiljer sig åt beroende på grad av psykopatiska personlighetsdrag, och kön. En kvantitativ ansats användes med en datainsamlingsmetod i form av enkäter. LÄS MER