Sökning: "psykopatologi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet psykopatologi.

 1. 1. OFFER OCH FÖRÖVARE. Diskursiva konstruktioner av partnervåld i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Karlsson; Annie Magnusson; [2019-03-13]
  Nyckelord :Partnervåld; våld i nära relation; socialkonstruktivism; diskurs; patriarkat; feminism; kvinnors utsatthet; sexuella övergrepp; våld; psykopatologi;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att utforska framträdande diskurser om mäns partnervåld mot kvinnorgenom aktuella debatter i traditionella medier. Den teoretiska ramen för uppsatsenutgörs primärt av socialkonstruktivism, feministisk teori och diskursteori. Empirinutgörs av artiklar inhämtade från databasen Retriever. LÄS MER

 2. 2. Diagnostisering av ADHD och autism – en studie av hur psykologer bedömer vad som är normalt respektive avvikande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christofer Ståhle; [2019]
  Nyckelord :Diagnostisering; ADHD; autism; bedömning; normalitet; validitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa variationen hos psykologer i deras bedömningar av vad som är normalt respektive avvikande vid diagnostisering av ADHD och autism och att diskutera vad denna variation kan bero på. Sex psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin intervjuades på två orter och resultaten analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Känsla eller symtom? : En kritisk diskursanalys av ångest- och depressionsrelaterade tillstånd på 1177.se

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Julia Lagerkvist; Maja Andersson; [2018]
  Nyckelord :mental illness; psychopathology; medicalization; social constructionism; critical discourse analysis; Fairclough; 1177 Vårdguiden; psykisk ohälsa; psykopatologi; medikalisering; socialkonstruktionism; kritisk diskursanalys; Fairclough; 1177 Vårdguiden;

  Sammanfattning : Med hjälp av kritisk diskursanalys har denna studie utforskat hur 1177 Vårdguiden på sin hemsida skriver om ångest- och depressionsrelaterade tillstånd. Syftet med studien är att utifrån tesen att institutioner och samhällskulturen i stort präglas av en patologisk syn på psykiskt lidande belysa, analysera och problematisera om, och i så fall hur, psykiskt lidande genom språkbruket konstrueras och reproduceras som något sjukt och icke önskvärt. LÄS MER

 4. 4. Ensamkommande ungdomars känsla av sammanhang i jämförelse med ungdomar som inte är ensamkommande i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Alva Amanda Säfström; Albulena Berisha; [2017-05-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utifrån ett salutogent perspektiv jämförde vi ensamkommande ungdomars känsla av sammanhang (KASAM) med ungdomar som inte är ensamkommande i Sverige. KASAM mättes med formuläret KASAM-13 samt en modifierad version av formuläret som inkluderade frågor från BarnKASAM. LÄS MER

 5. 5. Subjective Well-Being and Biomarkers of Health : The Relationship between Subjective Well-Being, The immune system and Hypothalamic-Pituitary Adrenal Axis Activation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanda-Wictoria Catibusic; [2017]
  Nyckelord :Subjective well-being; Positive affect; biomarkers; inflammatory cytokines; HPA axis; Interleukin 6; C-reactive protein; Cortisol; Subjektivt välbefinnande; Positiv affekt; biomarkörer; inflammatoriska cytokiner; HPA- axeln; Interleukin-6; C-reaktivt protein; Kortisol;

  Sammanfattning : An association between inflammation and mood deterioration has been proposed as a potential explanatory mechanism underlying many pathologies. Previous research attributes this consistently reoccurring connection between inflammation and psychopathology that is often reported within the literature, to a relationship between the HPA axis, the body’s stress response system and the immune system. LÄS MER