Sökning: "psykos"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet psykos.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSEN AV STIGMATISERING KRING PSYKOSSJUKDOM - En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martin Lindén; Johan Rådbo; [2023-06-28]
  Nyckelord :Stigmatisering; lidande; psykossjukdom; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet psykos är ett samlingsnamn för en grupp med tillstånd där en person har gravt förändrad verklighetsuppfattning. Stigma är vanligt förekommande hos individer som lider av psykossjukdom och orsakar ett påtagligt lidande hos dessa individer. LÄS MER

 3. 3. Massmedias roll i stigmatiseringen av personer med psykossjukdom och schizofreni – en analys av Stigmawatch material

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Holmbom; Maria Siverbo; [2023-03-30]
  Nyckelord :Stigma; schizofreni; psykos; massmedia;

  Sammanfattning : Bakgrund: En orsak till att personer med schizofreni och psykossjukdom inte söker vård i tid kan bero på stigmatisering, 40% av de personer som lever med schizofreni upplever en hög grad av stigma. Media bidrar till stigmatiseringen då det är en stor källa till information för en stor grupp människor. LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med psykossjukdom upplever slutenvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Bilal Menim; Maja Barkfors; [2023]
  Nyckelord :Experience; treat; treatment; psychosis; patient; Bemötande; erfarenhet; patient; psykos; upplevelse;

  Sammanfattning : En psykossjukdom har en person när verklighetsuppfattningen av andra människor och världen förändras. Patienter som har en psykossjukdom upplever att de lider på grund av sin sjukdom och upplever sig ha funktionshinder och sämre livskvalitet än andra människor i samhället. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av återhämtning efter förstagångsinsjuknande i psykos

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Elfving; [2023]
  Nyckelord :Experience; first-episode psychosis; recovery; Förstagångsinsjuknande i psykos; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar 2000 personer i psykossjukdom i Sverige. Återhämtning följande förstagångsinsjukande i psykos är ett komplext fenomen där personens subjektiva upplevelser är avgörande för återhämtningen. LÄS MER