Sökning: "psykosociala faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade orden psykosociala faktorer.

 1. 1. Kära jävla vulva - En tvärsnittsstudie på sambandet mellan psykosociala faktorer och begränsning i livskvalitet och funktion hos personer med vulvovaginal smärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Korsgaard Andresen; Linnéa Lidén; [2020]
  Nyckelord :vulvovaginal smärta; vulvodyni; vestibulit; vaginism; dyspareuni; genito-pelvic pain penetration disorder GPPPD ; livskvalitet; funktionsnedsättning; sexuell funktion; smärtkatastrofiering; socialt stöd; kvalitet på vården; patientbemötande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att skapa en ökad förståelse om vulvovaginal smärta genom att undersöka sambandet mellan smärtkatastrofiering, socialt stöd, bemötande i vården, smärtintensitet och begränsning i livskvalitet och funktion till följd av smärtan. Genom en internetbaserad enkät samlades data in från 287 individer med nuvarande vulvovaginal smärta. LÄS MER

 2. 2. Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Karlsson; Johanna Ring Eggers; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsmiljöbrott; Rehabilitering; Brott mot Arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av psykosociala stressorer på arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Jönsson; Ellinor Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :social support; role expectations; role conflict; work-related stress; healthcare professionals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The following study aimed to investigate if the perceived social support and role expectations predicted the work-related stress in health care personnel working for Region Skåne. Based on the purpose, the study sought to answer the following question: How does social support and role expectations predict the work-related stress of employees in Region Skåne? The selection was recruited through a goal-oriented selection. LÄS MER

 4. 4. Beslutsprocesser inför implementering av aktivitetsbaserat arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Kvick; Viktoria Sakic; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat arbete; beslutsprocess; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Flexibla kontor där medarbetarna kan röra sig mellan olika ytor som anpassas efter olika aktiviteter, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt populärare bland organisationer i Sverige. Denna studie ämnar ge en djupare förklaring till vilka faktorer som ligger till grund för en beslutsprocess när organisationer väljer att göra om den befintliga verksamheten till en aktivitetsbaserad arbetsplats, trots att det finns påvisade arbetsmiljörisker kring detta arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar livskvaliteten inom palliativ vård: ur patientens och anhörigas perspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amelie Laaksonen; Maria Spjut; [2020]
  Nyckelord :Family; literature review; palliative care; patient; quality of life; Anhöriga; litteraturöversikt; livskvalitet; palliativ vård; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: När den botande behandlingen av sjukdom inte längre uppnår ett önskat resultat sätts palliativ vård in, vilket är en symtomlindrande vård. Den palliativa vårdens mål är att förebygga och lindra lidandet samt möta fysiska, psykosociala och existentiella problem. LÄS MER