Sökning: "psykostimulantia"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet psykostimulantia.

  1. 1. Föräldrars uppfattningar om förändringar gällande aptit och måltidssituationer hos barn som medicineras mot ADHD vid Habiliteringen vid Uppsala läns landsting

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Linnea Samuelsson; Julia Berglund; [2011]
    Nyckelord :ADHD; psykostimulantia; aptit; konflikt;

    Sammanfattning : The aim of this study was to examine if parents, of children diagnosed with ADHD, exprerienced any changes regarding their childrens appetite after starting psycostimulant treatment. Further more the aim was to examine what kind of changes concerning the appetite that were found and if they affected the meal situation as a whole. LÄS MER