Sökning: "psykoterapeutiska processen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden psykoterapeutiska processen.

 1. 1. Utan fokus går jag vilse. En kvalitativ studie om fokus i ISTDP.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Despina Katsianikou Benér; [2018]
  Nyckelord :Fokus; ISTDP; problemformulering; inre känslomässigt problem; terapeutiska tekniker och interventioner. Focus; problem formulation; internal emotional problem; therapeutic techniques and interventions.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att beskriva hur psykoterapeuter i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) förhåller sig till fokus i den psykoterapeutiska processen. En kvalitativ ansats har använts för att uppnå resultatet, som analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Metaforer som meningsbärare i psykodynamisk psykoterapi. En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Eva Blomquist; [2018]
  Nyckelord :Metafor; meningsbärare; allians; mentalisering; anknytning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Metaforer är ett viktigt inslag i det psykoterapeutiska samtalet och en språklig och mellanmänsklig egenhet som är av stor betydelse för det psykoterapeutiska arbetet. Syftet med denna studie är att undersöka hur psykoterapeuter förstår och använder metaforer som ett verktyg i sitt dagliga arbete. LÄS MER

 3. 3. Drivkrafter och en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Agneta Wimmermark; [2017]
  Nyckelord :Psychotherapy; Psychotherapist; Motivations; Drive; Faith; Psykoterapi; Psykoterapeut; Motivation; Drivkraft; Tillit; Tro;

  Sammanfattning : Inledning: Vilka drivkrafter manifesta och latenta får den blivande terapeuten att påbörja och gå vägen till att bli terapeut? Vilka drivkrafter driver vidare? Hur kan de latenta drivkrafterna nås och förstås? Syftet med studien är att utforska drivkrafterna och betydelsen av en psykoterapeutisk process.  Frågeställningar: Hur beskriver terapeuten sina drivkrafter på sin väg att bli terapeut? Bildar drivkrafterna något mönster? Vilken betydelse har en psykoterapeutisk process på vägen att bli psykoterapeut?  Metod: Studien är en hermeneutisk fenomenologisk studie ur ett narrativt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamisk psykoterapi med personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Kristina Lindblad; [2017]
  Nyckelord :Learning disabilities; Intellectual disabilities; Intellectual impairment; Psychodynamic psychotherapy; Qualitative; Utvecklingsstörning; Intellektuell funktionsnedsättning; Begåvningsnedsättning; Psykodynamisk psykoterapi; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Inledning: Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas oftare än andra av psykisk ohälsa och hamnar lätt i destruktiva livsmönster. De upplever ofta att de har svårt att få adekvat och anpassad behandling. LÄS MER

 5. 5. Utforskande, närvaro och kommunikation - det poetiska skrivandets förtjänster

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Pohl; [2016-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes poeters upplevelse av att skriva, och vad som gör skrivprocessen värdefull. Sju poeter, fyra män och tre kvinnor, intervjuades och materialet analyserades tematiskt. Tre teman framkom i analysen: Kontakt med sig själv, Kontakt med andra och Skaparglädje. LÄS MER