Sökning: "pulsmätningar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet pulsmätningar.

 1. 1. Pulsmätningar - länken mellan ledningen och medarbetare : En kvalitativ studie om arbetsgivares perspektiv på pulsmätningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oskar Agné; Jonathan Hellsten; [2020]
  Nyckelord :digitalt mätverktyg; finansialisering; medarbetarundersökning; pulsmätningar;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där organisationer under de senaste decennierna har blivit mer vinstfokuserade på grund av avkastningskrav till aktieägare. I och med detta har vi sett ökade kontroll- och mätmekanismer, inte minst av medarbetarnas prestationer mot uppsatta mål. LÄS MER

 2. 2. Non-contact measurement of heart rate using a camera

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jenny Berggren; Albin Berggren; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Measurements of heart rate without contact can be of much importance when the possibilities of skin contact for different reasons are limited, or for monitoring at distance over time. This is an emerging area in our time, and the idea to construct a working system to demonstrate the technique was therefore born. LÄS MER

 3. 3. Implementation av portabla REM-identifierande sensorer : Undersökning kring lämpliga, icke-påträngande metoder för REM-igenkänning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Hooshidar; Yobart Amino; [2018]
  Nyckelord :REM - Rapid Eye Movement; NREM – Non-Rapid Eye Movement; PSG – Polysomnografi; EOG - Elektrookulografi; EKG - Elektrokardiografi; EEG - Elektroencefalografi; EMG - Elektromyografi; PPG - Fotopletysmografi; MEMS – Mikroelektromekaniska system; Sömn; Inbyggda System; Sensorbaserade System; Trafiksäkerhet; REM - Rapid Eye Movement; NREM – Non-Rapid Eye Movement; PSG – Polysomnography; EOG - Electrooculography; EKG - Electrocardiography; EEG - Electroencephalography; EMG - Electromyography; PPG - Photoplethysmography; MEMS – Microelectromechanical systems; Sleep; Embedded Systems; Sensor Based Systems; Traffic safety;

  Sammanfattning : Trötthet i trafiken är ett stort problem i samhället. Det är särskilt farligt att trött framföra tunga lastbilar i trafiken eftersom dessa fordon är stora och har ofta livsavgörande roller vid inblandning i trafikolyckor. LÄS MER

 4. 4. Fysiologiska och psykiska stressfaktorer hos dykare : - en fältstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Maya Mackenzie-Cardy; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur stressfaktorer påverkar kroppen vid dykning i gruva. Undersökningen genomfördes under en helgs intensivt dykande, för att bestämma lungkapacitet, pulsnivå samt eventuell vätske- och viktförlust hos dykarna. Testerna bestod av vägning, spirometritester och pulsmätningar. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av hopp- respektive dressyrhästars kondition

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Antonia Hammarström Wrede; Erica Lundqvist; [2011]
  Nyckelord :pulsmätning; träning; arbetsprov;

  Sammanfattning : Denna studie är en jämförelse av hopphästars respektive dressyrhästars grundkondition.Det finns idag bristfällig fakta och vetenskapliga studier kring detta ämne. Syftet med studien är att undersöka om det är någon skillnad på hopphästar respektive dressyrhästars kondition. LÄS MER