Sökning: "punkter"

Visar resultat 1 - 5 av 1637 uppsatser innehållade ordet punkter.

 1. 1. Perioperativ kommunikation. En observationsstudie angående operationsteamets följsamhet vid Kontroll inför operationsstart av checklistan för säker kirurgi 2.0

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Björkebro; [2021-05-07]
  Nyckelord :patientsäkerhet; teamarbete; kommunikation; operationssjuksköterska; checklista för säker kirurgi 2.0; följsamhet;

  Sammanfattning : Background: Medical errors caused by the Healthcare is a problem that entails unnecessarily suffering, death and large economic loss. World Health Organization started a global collaboration to improve safety in surgery which resulted in the Surgical Safety Checklist (SSC). LÄS MER

 2. 2. Drogprevention i skolan. En kvalitativ studie som jämför gymnasieskolors drogpreventiva arbete i två kommuner i Västsverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Berglund; Therese Bandhede; [2021-01-13]
  Nyckelord :drogprevention; ungdomar; identitet; samverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Vi har i vår kvalitativa studie undersökt det drogpreventiva arbetet i gymnasieskolan i två relativt liknande kommuner i Västsverige. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer tillsammans med kuratorer, drogförebyggande samordnare samt en rektor. LÄS MER

 3. 3. Utomhusmatematikens betydelse för elevers lärande och motivation : En systematisk litteraturstudie om hur abstrakt matematik kan bli konkretiserad genom utomhusbaserad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Max Briggler; Christoffer Lindell; [2021]
  Nyckelord :Matematik; utomhusbaserat lärande; kooperativt lärande; motivation; utomhusmatematik;

  Sammanfattning : I kursplanen för matematik finns det endast två punkter somfokuserar på att koppla matematiken till vardagen; med detta iåtanke är det inte förvånande att många elever uppfattarmatematiken som ett abstrakt ämne som man endast arbetar medi skolan under matematiklektionerna. Syftet med dennasystematiska litteraturstudie är därför att dels ta reda på hurutomhusbaserat lärande påverkar elevers inlärning för att stärkakopplingen till vardagen. LÄS MER

 4. 4. Polisens laga befogenhet att använda skjutvapen : Om enskilda polisers rätt att skjuta inom ramen för sin tjänsteutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Hjortstorp; [2021]
  Nyckelord :The firearms proclamation; police; lawful authority; firearms; Skjutkungörelsen; polis; laga befogenhet; skjutvapen;

  Sammanfattning : Den svenska polisen styrs till stor del av reglerna stipulerade i polislag (1984:387). Däri återfinns bland annat de viktiga principerna om behov och proportionalitet som polisen måste beakta i all sitt arbete samt lagstödet som ger polisen befogenhet att använda våld. LÄS MER

 5. 5. Detecting Cyber Security Anti-Patterns in System Architecture Models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Venkata Ramakrishna Chivukula; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organizations across the world have been on the receiving end of large-scale cyber-attacks. Over time, the number and the success of these attacks have grown to a high level. To prepare for these attacks, organizations have to test the resilience of their infrastructures. LÄS MER