Sökning: "pupil health"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden pupil health.

 1. 1. Elevhälsa-ett tillsammansarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefine Liljekrantz; [2023]
  Nyckelord :Elevhälsa; elevhälsoteam; hälsofrämjande; multiprofessionell; samarbete;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien förväntas bidra med kunskap om hur samarbete i elevhälsoteam kan gestaltas och framhålla vilka faktorer som främjar samarbete i elevhälsoteam. Genom ökad kunskap och förståelse kan bättre förutsättningar skapas för att hantera utmaningar och för att utveckla ett fungerande samarbete. LÄS MER

 2. 2. FRIYTAN PER ELEV, EN PLATS FÖR LEK OCH UTEVISTELSE ELLER SPRIDNING AV COVID-19? En studie av sambandet mellan den fysiska planeringen av skolans utemiljö och covid-19 i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennica Toresson; [2022-02-08]
  Nyckelord :Sweden; Swedish municipalities; COVID-19; spatial planning; open space per pupil; resiliency; spread of infection;

  Sammanfattning : In Sweden, some municipalities have been hit considerably harder than others by COVID-19. A deeper understanding of this variance can have significant health-promoting and economic implications and can help to increase resiliency. LÄS MER

 3. 3. Att organisera specialpedagogisk verksamhet : En intervjustudie om hur rektorer beskriver arbetet med specialpedagogiska praxisgemenskaper och autonomi i grundskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elsa Friedrich Eklund; [2022]
  Nyckelord :communities of practice; autonomy; organizational culture; principal; SENCO; special needs education practice; praxisgemenskaper; autonomi; organisationskultur; specialpedagogisk verksamhet; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Principals within the Swedish school system have a rather extensive mission, where they lead the inner work of the school, including the organization of how the school work with special needs education. With that said, principals play a very important part when it comes to creating communities of practice, a practice where the pedagogues can participate according to culture standards and within special activities in relation to the special needs education. LÄS MER

 4. 4. Elevhälsan från insidan : En kvalitativ studie av elevhälsans salutogena och förebyggande förändringsarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Soxbo; [2022]
  Nyckelord :special education; pupil health care teams; professions; interviews; observations; organizational learning; salutogenic and preventively work of changee;

  Sammanfattning : All schools must have access to a pupil health care team where dilemmas that arise in pedagogical practice must be treated with the aim of preventing students from getting into school difficulties. Pupil health care teams must have access to multiple professions who, based on their professional perspective, must nuance the perceived problem and find a consensus on how this should be handled in the best way. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer för elever 13-18 år med problematisk skolfrånvaro : En systematisk integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Deniz Duman; Helen Odzic Pohl; [2022]
  Nyckelord :problematic school absence; school refusal; risk factors; attendance; school; pupil; school nurse; problematisk skolfrånvaro; skolvägran; riskfaktorer; skola; elev; skolsköterska;

  Sammanfattning : Fler och fler elever har svårt med att gå i skolan. Problematisk skolfrånvaro påverkar eleven, familjen, skolan och till sist samhället. Skolsköterskans profession utgör en essentiell del för att bemöta och stödja elever genom att uppmärksamma riskfaktorer för ökad frånvaro i skolan och med detta främja elevers hälsa. LÄS MER